29-10-2021

Toelichting:
Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het rapport ‘storten en tekorten’ besproken.
Zoals bekend is er m.b.t. de overdracht van de stortplaats Avri naar de Provincie in 2020 een tekort ontstaan van € 10 mio.
In november 2020 hebben de deelnemende gemeenteraden moties aangenomen die vragen om een onderzoek in regionaal verband naar het ontstaan en de gevolgen van deze discussie.
Vanuit elke gemeente is een raadslid en een plaatsvervangend raadslid in een begeleidingsgroep benoemd. Voor West Betuwe was dat Léon van Dun van Dorpsbelangen West Betuwe, met Andrea Zierleyn van Groen Links als plaatsvervangster.
In het in opdracht van de acht gezamenlijke raden uitgevoerde Raadsonderzoek stond om te beginnen ‘waarheidsvinding’ centraal. Het Raadsonderzoek heeft zich mede om die reden gericht op de vraag ‘wat wanneer bekend was’ en ‘wie waarover’ ‘tijdig’ is geïnformeerd?
Het onderzoeksbureau Necker van Naem heeft eind juli definitief gerapporteerd. Op 26 oktober jl. werd het binnen onze raad besproken.

Ons financieel raadslid Léon van Dun heeft die avond het woord gevoerd over dit dossier.

Voorwoord Léon van Dun als raadslid binnen de begeleidingsgroep:
“Voor het onderzoeksrapport wil ik kort enkele woorden van waardering uitspreken:
Dank aan de onderzoekers voor het op korte termijn tot stand brengen van een heel feitelijk en genuanceerd rapport (waarbij het politiek oordeel zoals het hoort aan de Raden is gelaten). Door de Begeleidingsgroep is nadrukkelijk waardering uitgesproken voor de heldere opzet van het onderzoek en het – ondanks het technische karakter – goed leesbaar zijn van het rapport.”

Politieke reactie Dorpsbelangen West Betuwe:
“De titel van het voorliggende rapport had wellicht ook ‘ontkennen, negeren en voor je uit schuiven’ kunnen luiden. Want dat is wat er is gebeurd.
Wat mij opviel in dit onderzoek is de onprofessionele houding van het dagelijks bestuur en de directie van de Avri. Af en toe had ik echt het idee dat we te maken hadden met een adolescent. Die zich schuldig voelt of schaamt voor wat ie gedaan heeft. Die eerst probeert om het zelf op te lossen en het vooral niet naar buiten te brengen. En er vervolgens alles aan doet om het te bagatelliseren;
“nee, jullie zien het verkeerd”
“dat loopt zo’n vaart nog niet”
“dit is toch een uitzonderingspositie”
Als er geen gewenste oplossing in het zicht is, moeten anderen het oplossen en is het altijd de schuld van die ander.

Er valt veel te lezen over dit gedrag en met name over de miscommunicatie, zoals beschreven in het rapport van Necker van Naem. De inhoud van het rapport spreekt voor zich.
Het vervolgproces m.b.t. de lessen over de rol van de raden kunnen alleen effectief worden verkend en besproken in een Regionaal (opiniërend) overleg van Raadsleden, een motie staat vanavond op de agenda.
Verder, de cultuur binnen het dagelijks bestuur van Avri is verziekt en ook de attitude is niet goed hetgeen ook weer blijkt uit de bestuurlijke reactie van de Avri op het rapport Necker van Naem. Het is nodig om een frisse herstart te maken om het vertrouwen terug te winnen. Een 2e motie m.b.t. het herstellen van vertrouwen o.a. door het vervangen van het dagelijks bestuur van de Avri staat vanavond ook op de agenda. Beide moties zijn in een regio gemeente gemaakt en zijn of worden nog in alle regio raden behandeld.
Wij hebben nog wel enkele aandachtspunten;

Bij het ontstaan van de Gemeenschappelijke Regelingen was er sprake van beleidsarme uitvoeringstaken. Dat is nu wel anders! De raden moeten beter gepositioneerd worden.
Dorpsbelangen West Betuwe voelt n.a.v. het Avri debacle absoluut de urgentie om als raad aan te sluiten bij de Raadskring Regio Rivierenland. Om zo de regionale grip te versterken. De onderzoekers van Neckers van Naem hebben daarop gewezen tijdens de regionale presentatie van het rapport op 13 september.

In het onderzoeksrapport lezen we o.a. : “…. dat er hierna verdere ambtelijke overleggen zijn tussen Avri en de provincie (bijvoorbeeld op 23 september). De inhoud en frequentie van deze gesprekken zijn niet gedocumenteerd…”

Voorzitter, het is anno 2021 niet voor te stellen dat er geen of niet volledige notulen/besprekingsverslagen worden gemaakt. Dat dit in het kabinet gebeurd is, betekent niet dat dit een vrijbrief is voor de lokale politiek. Het is wat ons betreft een keiharde eis dat er volledig wordt gedocumenteerd en daarop ook wordt toegezien door het bestuur.
Tenslotte, als Dorpsbelangen est Betuwe pleiten wij voor instelling van een financiële bestemmingsreserve ‘Avri stortplaats’ als bufferfunctie. In de toelichting op de begroting 2022 van de Avri zelf, wordt melding gemaakt dat “Uitgaande van de huidige provinciale uitgangspunten een tussentijdse verlaging van de rekenrente naar 2,5% een effect zou kunnen hebben tot potentieel € 40 mln.”
Een gewaarschuwd mens telt voor 2! Laten we een brandverzekering nemen voor het geval het huis afbrandt………..!!!!!! Anders kunnen we nu al het voorwoord gaan schrijven voor een volgend rapporten genaamd Storten, tekorten en brokken!!! “
Uiteindelijk zijn de twee ingediende moties unaniem aangenomen door de gehele gemeenteraad van West Betuwe. Waardoor dit dossier nog een vervolg krijgt.

Léon van Dun
Raadslid Dorpsbelangen West Betuwe