03-02-2021

Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe ontkent ten stelligste de suggestie dat hij de onrust tijdens de Nieuwjaarsnacht in Beesd heeft gebagatelliseerd.

“Het is ernstig te noemen als er vernielingen worden aangericht aan particuliere en gemeentelijke eigendommen”, zegt hij in antwoord op schriftelijke vragen van Dorpsbelangen. “Er kan geen enkel misverstand over bestaan: we moeten dit soort vernielzuchtig gedrag nooit accepteren.”

Dorpsbelangen had zich gestoord aan het feit dat de burgemeester de gebeurtenissen in een eerste reactie als ‘vervelend’ had bestempeld. Stoop neemt ook afstand van de suggestie dat de politie ‘iedere vuurwerkbom gedoogt’.

“Van gedogen is absoluut geen sprake. De politiefunctionarissen maken ter plaatse een operationele afweging of een interventie gepast is en daarvan hangt op dat moment concrete actie af. Ik vertrouw er volledig op dat de politie daar de juiste keuzes maakt.”

Zelf opruimen
Dorpsbelangen had ook vragen over de opmerking van de burgemeester dat de veroorzakers de rommel zelf moeten opruimen.

“Ik heb daarmee geenszins de bedoeling gehad inwoners het gevoel te geven ze in de steek te laten. Het is juist mijn bedoeling een discussie op gang te brengen. Over de vraag waarom het vanzelfsprekend is dat het aan de gemeente is om een probleem op te lossen. Ik heb een beroep willen doen op het elkaar aanspreken en op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie.”

Openbare orde
Een klein uurtje na de jaarwisseling constateerde de politie en de ME dat er geen sprake was van een problematische verstoring van de openbare orde. Daarna is de aandacht verlegd naar de situatie in Waardenburg.

Rond half twee besloot de brandweer om het vuur op het Dorpsplein niet uit te maken, omdat het ‘geen kwaad kon’. De sfeer was blijkbaar goed en inzet van de politie was daarom niet nodig, zo was toen nog het oordeel.

Volgens burgemeester Stoop is er voortgebouwd op de aanpak van vorige jaren.

“Tijdens de vorige jaarwisseling was er geen sprake van grote overlast. De jaren daarvoor wel, maar deze is mede met activiteiten door inwoners / ondernemers op het Dorpsplein zelf en door een flinke financiële stimulans (20.000 euro) vanuit de gemeente doorbroken. Vorig jaar is geprobeerd hier met minder financiële middelen een vervolg aan te geven. Daar bleek nauwelijks draagvlak voor te zijn. De geldende beperkingen als gevolg van de coronapandemie hebben dit jaar de organisatie van iedere groepsactiviteit onmogelijk gemaakt.”

Schade
Rond de jaarwisseling is in de gemeente West Betuwe voor een bedrag van 70.000 euro schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. Daarbij zijn ook de kosten voor herstel en arbeid meegerekend, maar niet de btw. Het enorme bedrag is overigens nog wel lager dan het vorige jaar, toen de schade 110.000 euro bedroeg.

De kosten zitten met name in vernielingen van verkeersborden, afvalbakken en straatwerk (veel kolken) en straatmeubilair. Van de vernielingen is aangifte gedaan.

Bron: Het Kontakt