01-02-2024

Woningbouw. Hoog op de agenda binnen de raad!

Zoals wij tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 30 januari jl.. ook hebben aangegeven; Dorpsbelangen waardeert de inzet van de initiatiefnemers van het voorstel wat beoogt de woningbouw in onze gemeente te stimuleren.
Op de meeste punten kon de gehele raad zich vinden in dit voorstel; het opnemen van een planningshorizon van 10 jaar en het informeren van zowel de raad als de inwoners over de voortgang van projecten en initiatiefvoorstellen.

Stevige discussie tijdens de raadsvergadering en serieuze pogingen om tot een raadsbreed besluit te komen, stranden jammer genoeg omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de tekst van het eerste punt in dit voorstel. Helaas werden we het niet eens over de wijze waarop wij het college en de ambtenaren kunnen ondersteunen in deze moeilijke opgave.

Dorpsbelangen is van mening dat niet de raad, maar het college de leiding moet nemen bij het stellen van prioriteiten in de bouwprojecten.
Geen extra papieren tijgers, niet nog een beslismoment en niet nog een extra (vertragende) factor in het toch al moeilijke proces van initiatief tot aan bouw.
Wel: Goede communicatie, goede informatie en daar waar nodig zullen wij het college en de ambtenaren ondersteunen en adviseren als dit het proces van zachte naar harde bouwplannen ondersteunt.

Begin volgend jaar wordt de woonvisie opnieuw herzien. Dorpsbelangen zou graag zien dat we samen met de leden van de raad, het college en ambtenaren, luisteren naar de behoeften van de inwoners van West Betuwe. Zodat we met elkaar de kaders kunnen vaststellen. Zorgvuldig, constructief en samen!

De volledige bijdrage van ons raadslid Patricia Versluis tijdens de raadsvergadering van 30-1-2024:

“Om te beginnen waarderen wij de inzet van de initiatiefnemers om het versnellen van woningbouw in onze gemeente te stimuleren. Raadsbreed staat het versnellen van woningbouw bij ons allen hoog op de agenda. De manier waarop we hier naar kijken zorgt voor de onderlinge meningsverschillen. Wij kunnen niet meegaan in het initiatief voorstel en wel om de volgende redenen:

Wij zijn van mening dat de raad is aangesteld om het college en het ambtelijk apparaat te controleren en kaders te stellen, niet om prioritering te geven aan de invulling hiervan.
Hiermee vervullen wij een rol die ons niet past. Wij hebben als raad onvoldoende inzicht, kennis en ervaring om op de stoel van de ambtenaren te gaan zitten.
Er zijn naar onze mening teveel factoren die van invloed zijn om een dergelijke keuze te kunnen maken.

Daarnaast moeten wij ons als raad niet belangrijker maken dan de inwoners; dorps- en stadsraden dragen bij aan besluitvorming. De kernen geven zelf aan waar en wanneer zij willen dat er gebouwd wordt, zij brengen immers de initiatieven in. Het is niet aan ons om te bepalen wie voorrang krijgt. Het werken met zoveel verschillende projecten moet een flexibel proces zijn, wat meebeweegt met de actuele situatie.

Het vastleggen van een prioritering (zoals beschreven in het amendement) lijkt misschien een helpende leidraad te zijn, maar in de praktijk zou dit wel eens een beperkende stelregel kunnen worden.

Juist door 1 x per jaar een beleid vast te stellen op bijvoorbeeld de hoeveelheid, keuze voor een kernen etc., maakt dat tussentijdse initiatief voorstellen wellicht vertraging oplopen. Laten wij kansrijke projecten een jaar wachten, omdat wij hier besluiten wat wel of geen prioriteit krijgt?

Het lijkt erop dat deze manier van werken juist ten koste gaat van de (beperkte) capaciteit die verloren gaat aan trage molens. Dit is precies waar onze inwoners zo op tegen zijn.. het ontbreken van daadkracht in de vorm van uitvoering, maar nog meer regels en papieren tijgers met de (goedbedoelde) intentie om meer grip te krijgen. Wij moeten vooral zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is/komt om dit op te lossen. Iets waar dorpsbelangen al eerder om heeft gevraagd.

In de beeldvormende vergadering hebben de ambtenaren hun proces en werkwijze aan ons gepresenteerd. Er is hard gewerkt om vertragende factoren te veranderen en processen te verbeteren. Het is naar ons idee niet meer dan logisch om de uitwerking van deze aanpassing te volgen, en ook een kans te geven om verder te ontwikkelen/verbeteren. Want ondanks de stappen de worden gezet, is het de Haagse wet en regelgeving die er mede voor zorgt dat de realisatie van een woningbouwproject tenminste 5 jaar duurt.

Er worden over de hele linie goede stappen gezet. Een voorbeeld hiervan was vandaag te lezen in de locale pers; Het online platform “kerngericht werken” waar ook projecten kunnen worden gedeeld en gevolgd. De inrichting van het ambtelijk apparaat zet zich volledig in op het kerngericht werken, dit wordt langzaamaan zichtbaar.

Het is vooral de communicatie waar nog veel winst te behalen valt. Het is van belang dat de raad zich houd aan haar controlerende taak. Wij zouden graag zien dat er op vastgestelde tijden, met een maximum van 2x per jaar een rapportage komt, waarin de voortgang helder is beschreven. Dit lijkt ons voldoende om de voortgang te kunnen volgen, kritisch te kunnen kijken naar de keuzes die worden gemaakt en tegelijk de papieren last voor de ambtenaren te beperken.
Daarnaast bestaat voor ons natuurlijk ook de mogelijkheid mee te lezen middels de besluitenlijst van het college, waar ook de behandeling van de principe verzoeken staat beschreven.

Tot slot:
In 2025 wordt de woonvisie opnieuw door de raad vastgesteld. Laten we geen overhaaste (tussentijdse) keuzes maken.
Het is belangrijk om en de tijd nemen om deze goed voor te bereiden zodat we hier keuzes voor zowel de lange-, als korte-termijn met zorgvuldigheid kunnen vaststellen.”