15-04-2022

WEST BETUWE • Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van West Betuwe is gepresenteerd. Vier partijen doen mee: Dorpsbelangen, ChristenUnie, D66 en Verenigd West Betuwe.

Dorpsbelangen levert twee wethouders: Rutger van Stappershoef voor kerngericht werken, economie en welzijn, en Jacoline Hartman voor wonen, ruimtelijke ordening en de openbare ruimte. 

Hartman is een oude bekende in West Betuwe: zij was eerder wethouder namens de partij LLB. Govert van Bezooijen (CU) gaat wederom financiën en onderwijs doen. Joke van Vrouwwerff (VWB) wordt wethouder voor platteland, duurzaamheid en natuur. Jan de Geus (D66) krijgt het sociaal domein. Openbare orde, handhaving en regionale samenwerking vallen onder burgemeester Servaas Stoop.

Totstandkoming college

Formateur Harry Keereweer, ooit de eerste burgemeester van West Betuwe, vertelde over de formatie: “We hebben een zorgvuldig proces gehad. Eerst is er een openbare vergadering met alle partijen geweest. Daar kreeg DB het initiatief voor de vorming van een nieuw college. 

We hebben vervolgens de eerste verkenning gehouden. Een dag lang hebben we met elke fractie drie kwartier gesproken. Hen is gevraagd of en met wie zij een coalitie wilden vormen; wat hun drie belangrijkste punten waren; en of er onoverkomelijke blokkades waren. Over die blokkades is vervolgens nog een keer een gesprek met hen geweest.”

Eerste afvallers

Toen zijn er vijf partijen afgevallen. De PvdA wilde vanwege haar grote verlies niet deelnemen aan een nieuw college. Ook het CDA viel om die reden af. Groen Links, inmiddels de vierde partij in West Betuwe, viel af omdat de afstand met de andere partijen te groot werd bevonden. 

Keereweer: “De partij toonde zich te radicaal, te activistisch.” Ook de SGP viel af. Keereweer: “Dat ging over de zondag openstelling. Daar wilde de SGP niet aan, ook niet als het een zogenaamde vrije kwestie zou zijn. En rondom het kernenbeleid reageerden zij opmerkelijk passief. De SGP deed als het ware de deur dicht.” 

Ook LLB viel na deze fase af. De partij was volgens Keereweer voor de meeste partijen onaanvaardbaar. Al snel viel ook de VVD af. Keereweer: “de partij werd gezien als een partij waarvan de achterban te rechts was. Men stond ver af van de veranderingen die de rest van de coalitie beoogde.” Zo bleven DB, CU, D66 en VWB over. Zij vonden elkaar positief op inhoud en samenwerking.

Het heeft geleid tot een opvallend programma.

Kerngericht werken

Rutger van Stapparshoef (DB): “Het kerngericht werken staat centraal. we gaan er in investeren. We willen nog meer invulling gaan geven aan de unieke identiteit van de 26 kernen. Maatwerk is daarbij gewenst. Daarnaast willen wij maximaal ondersteuning bieden aan voorzieningen, verenigingsleven, vrijwilligers en het welzijn.

Ook wonen is belangrijk. Van Stappershoef: “Er staan 2600 woningen op het programma de komende acht jaar. Er komt een aanjaagteam om te zorgen dat er daarnaast ook flexibele, tijdelijke woonvormen komen. Doel is de eigen inwoners in staat te stellen in hun dorp te blijven wonen. Er is veel lef, creativiteit en omdenken nodig. Er komt een lokale denktank met inwoners, ondernemers en makelaars.”

Op het gebied van energie is Van Stappershoef duidelijk: “Dat is belangrijk, maar geen extra grote windturbines.” Er wordt ingezet op minder energieverbruik; op initiatieven uit de kernen en van ondernemers; en zon op daken en langs de Betuwelijn en de snelwegen.

Fruitgemeente én sportgemeente

West Betuwe is niet alleen een fruitgemeente. Van Stappershoef: “We willen in2025 de sportgemeente van Nederland zijn. Er komen routestructuren en mogelijkheden voor sport in de buitenruimte. We gaan evenementen ondersteunen en mogelijk ook halen. Verenigingen gaan we helpen.”

Bron: Het Kontakt