Vrijwilligers & Verenigingsleven

Vrijwilligers, verenigingsleven en mantelzorgers maximaal ondersteunen
In de gemeente West Betuwe zijn veel vrijwilligers actief. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het hebben van een sterke lokale samenleving. Vrijwilligers zijn de levensader van verenigingen en activiteiten in de dorpen. En zonder vrijwiliigers zijn er ook handen tekort in de zorg, krijgen eenzame ouderen geen bezoek en wordt het zwerfvuil niet opgeruimd. Vrijwilligers zijn ook actief bij de totstandkoming en uitwerking van de kernagenda binnen elk dorp of stadje, om in samenwerking met de gemeente de leefbaarheid in de kernen in stand te houden en te vergroten. Juist in West Betuwe is er veel energie in de kernen om initiatieven te ontplooien, via het leefbaarheidsbudget en de kernagenda’s.
Het wordt steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te werven en we hebben te maken met vergrijzing. Daarbij horen beleidsmatige keuzes over het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers, beloning, het eventueel inzetten van betaalde krachten en het uitwisselen van kennis en kunde tussen vrijwilligers onderling. Wij merken dat er ook steeds meer druk komt op onze mantelzorgers. Mantelzorger word je soms ongemerkt en ongevraagd, naast je eigen gezinsleven en wellicht (noodzakelijke) drukke bestaan. Er zijn mantelzorgers voor familieleden, maar ook voor vrienden of buren. Sommige mantelzorgers zijn wel 24 uur per dag beschikbaar om verzorging te geven. Het kan bestaan uit even boodschappen doen, een kopje koffie drinken of een wandelingetje maken met iemand die eenzaam is. Kortom, het omzien naar elkaar. Dorpsbelangen West Betuwe wil dat de gemeente zich de komende jaren maximaal blijft inzetten voor onze vrijwilligers en het verenigingsleven. Zeker met het oog op de instandhouding en bevordering van het sociaal welzijn in de kernen, het saamhorigheidsgevoel en het ontmoeten en omzien naar elkaar. Juist nu, rondom en na de Corona-beperkingen.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • Wij willen de bestaande subsidiegelden voor verenigingen, vrijwilligers/mantelzorgers en leefbaarheidsinitiatieven in stand houden;
 • Het totaalbudget voor het subsidiebeleid indien noodzakelijk verhogen zodat ons verenigingsleven en onze vrijwilligers en mantelzorgers waar nodig meer ondersteund kunnen worden;
 • Binnen het gemeentehuis een ‘Leefbaarheid-Meedenk-Loket’ realiseren dat wordt bemand door ambtenaren die actief meedenken om organisaties en vrijwilligers te begeleiden bij gemeentelijke processen (zoals vergunningen en subsidies), handelen vanuit mogelijkheden en/of inspireren en helpen met voorbeelden en formats;
 • De subsidiemogelijkheden voor jongerenactiviteiten meer stimuleren, zodat jongeren meer betrokken raken bij dorpsactiviteiten;
 • Jongeren uitnodigen om met eigen ideeën voor activiteiten en voorzieningen te komen, bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan via de nieuwe jongerenraad, verenigingen en stichtingen;
 • Een (aanvullende) vrijwilligersverzekering door de gemeente laten afsluiten voor alle vrijwilligers in de gemeente West Betuwe, met speciale aandacht voor het onderwerp dekking aansprakelijkheid;
 • Gemeentelijke processen en formulieren rond vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zo eenvoudig en kort mogelijk te maken, zoals aanvragen vergunningen en subsidies. Hierbij ook de benodigde ondersteuning blijven bieden (een ‘Leefbaarheid-Meedenk-Loket’);
 • Doorgaan met de jaarlijkse waardering van vrijwilligers en dit meer onder de aandacht brengen. Voorbeelden hiervan zijn het mantelzorgcompliment, ondersteuning tijdens NLDoet, de cultuurprijs, het jeugdlintje en de diverse jaarlijkse bedankmomenten vanuit de gemeente aan het adres van de vrijwillige brandweer, zwerfafvalbrigades, buurtpreventie (beheerders Veiligheids-WhatsApp-groepen), en alle vrijwilligers rondom het verenigingsleven in en rond onze kernen (tijdens de nationale vrijwilligersdag);
 • Kijken naar nieuwe vormen van ondersteuning en blijk van waardering;
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten vergoeden door de gemeente, in het belang van een veilige omgeving voor vrijwilligers en leden van verenigingen;
 • Investeren in lokale evenementen die bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de gemeente; bevordering sport en bewegen, leefbaarheid, ontmoeting en saamhorigheid. Naast het subsidiebeleid, ook een ambtelijk loket voor hulp hierbij, ook bij vergunningen;
 • Vrijwilligersondersteuning, ook vanuit de welzijnsorganisaties, meer naar behoefte en wens vanuit de kernen aanbieden (maatwerk per kern);
 • De leges (tarieven/heffingen) afschaffen voor vergunningen rond lokale evenementen, leefbaarheidsinitiatieven en kernagendaprojecten. Oftewel, deze lege-vrij maken;
 • Vergroten van het aanbod van deskundigheidstrainingen, gezamenlijke certificeringen, wegwijs maken naar andere fondsen voor extra middelen en een gezamenlijk boekhoudprogramma;
 • Een platform en kennisbank oprichten waar netwerkbijeenkomsten en uitwisselprogramma’s georganiseerd kunnen worden rond diverse thema’s. Verkeersregelaars onderling uitruilen bijvoorbeeld;
 • Helpen bij de werving van bestuurlijke functies en het betrekken van nieuwe doelgroepen zoals jongeren;
 • Verenigingen ook blijven ondersteunen met het ophalen van oud papier;
 • Opzetten van een breng- en haalservice voor afzettingen/hekwerken die nodig zijn bij activiteiten/evenementen in de kernen.

 

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

Nog een aantal momenten uit de eerste 3 jaar West Betuwe:

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​