Verkeer & Vervoer

Een goede bereikbaarheid van de kernen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Dorpsbelangen wil samen met de inwoners nagaan hoe hun bereikbaarheid waar nodig kan worden verbeterd, met aandacht voor veiligheid van alle verkeersbewegingen in onze woonomgeving. Dit geldt voor senioren, scholieren, hulpdiensten, woon-werkverkeer, etc. in zowel de kernen als de doorgaande wegen. Dorpsbelangen wil hierbij meer focus op de fietsers en wandelaars hebben. Wij zijn voor het aanpassen van snelheid die past bij de weginrichting: snel waar het kan, langzaam waar het moet. Hierdoor wordt de veiligheid van al onze weggebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) vergroot.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

  • Veilig bereikbare kernen en (maatschappelijke) voorzieningen voor alle verkeersdeelnemers.
  • Minimaal hinder van spoor en snelwegen, sluipverkeer (blijven) tegengaan. Doorgaand verkeer zoveel mogelijk sturen over Rijks- en Provinciale wegen. 
  • 30 km per uur binnen de bebouwde kom, waar mogelijk en gewenst
  • Focus (blijven houden) op toegankelijke looproutes in de kernen.
  • Veilige fietsroutes zowel lokaal als provinciaal, met speciale aandacht voor schoolroutes.
  • Verder inzetten op (verkeers) veilige schoolomgevingen, door verkeerseducatieprogramma’s (waaronder over kinderen in het verkeer met landbouwvoertuigen), schoolomgevingsscans, kindvriendelijk maken schoolomgevingen.
  • Piekdrukte verkeer en parkeren beter reguleren in onze gemeente.
  • De (smalle) dijkwegen alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers.Vooral in de lente- en zomerperiode is er sprake van veel drukte en hieruit voortvloeiende (ervaren) overlast. Maatregelen dienen te worden genomen om dit te reduceren; een van deze maatregelen zou kunnen zijn het alleen toegankelijk maken van (delen van smalle) dijkwegen voor bestemmingsverkeer,
  • In de kleine dorpen moet je zolang kunnen parkeren als je wilt, maar wel met het volgende voorbehoud: voor bezoekers van onze gemeente carpool- en parkeerplaatsen op strategische locaties realiseren en hen daar ook goed naar verwijzen zodat zij geen (langdurig) parkeeroverlast geven bij de voordeuren van inwoners en ondernemers,
  • In de kernen moet parkeren overal gratis zijn, enkel in Geldermalsen is het al jaren zo dat (alleen) in het centrum, bij de jachthaven, parkeergeld wordt betaald, elders niet. De totale inkomsten (zo’n 300.000) worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud buitenruimte. Gratis maken betekent dan elders wellicht bezuinigen. Overigens vlakbij en rondom het centrum van Geldermalsen is wel voldoende gratis parkeergelegenheid, zoals aan de Kostverlorenkade.
  • Goed en betaalbaar openbaar (of alternatief) vervoer voor iedereen.
  • Snel, direct en met hogere frequentie kunnen reizen naar economische kernen buiten de regio. 
  • Inzetten op Intercity status en aantrekkelijk HUB station station Geldermalsen (goede voorzieningen, deelmobiliteit en aansluitingen op regionaal vervoer van en naar de kernen)
  • Inzetten op een snelfietsroute Zaltbommel-Geldermalsen-Tiel-Kesteren-Buren.
  • Het realiseren van een directe treinverbinding tussen Arnhem en Geldermalsen.
  • Een bewaakte fietsenstalling bij station Geldermalsen en bij station Beesd.
  • Blijven ondersteunen van de Buurtbus en busverbindingen naar regionaal onderwijs.
  • Top 5 veilige fietsknelpunten verder oppakken, oplossen en blijven actualiseren met nieuwe knelpunten. Zoals gehele paralleweg N327, schoolzone Bloeiende Betuwe, rotonde Laageinde-N327 bij de Lingeborgh in Geldermalsen, Boutensteinseweg.
  • Beoogde snelfietsroutes, schoolfietsroutes en aanvoerroutes voorzien we waar mogelijk van vrij liggende fietspaden en ‘Auto te gast’ waar een vrij liggend fietspad niet mogelijk is.
  • Geplande verkeersoplossingen verder afwerken en oplossen waaronder de rotonde Hellouw, rotonde Nieuwe Zuiderlingedijk-N848. 
  • De verbreding A2 bij Waardenburg mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in het dorp. Waardenburg moet met de verbreding zoveel mogelijk ontlast/ontzien worden en een provinciale weg die veelvuldig gebruikt wordt, past ook niet meer dwars door een woongebied. De veiligheid en leefbaarheid dienen voorop te staan!
  • Samen met de provincie onderzoeken of de ‘tweede Lingebrug Geldermalsen – Buurmalsen (rondweg)‘ te realiseren is en welke verkeersoplossing voor ‘de N327 tussen Geldermalsen en de A15-afslag Geldermalsen/Est‘ te realiseren is. Rekeninghoudend met veiligheid, effect op leefbaarheid in de kernen en haalbaarheid t.a.v. kosten.
  • Verkeersoplossingen waarbij Provincie en het Rijk belanghebbenden zijn, dienen qua kosten/investeringen ook voor rekening van de Provincie en het Rijk te zijn.
  • De gehele fietsinfrastructuur in de gemeente controleren op veiligheid. De komende periode maken we een inhaalslag op onderhoud aan de wegen en verbeteren dan tegelijk de situatie voor fietsers en de gehele fietsinfrastructuur in de gemeente. Hieronder vallen ook (ervaren) gevaarlijke oversteken.

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

  • Met het wegenbeheerplan 2021-2025 gaven we een flinke impuls aan het wegenonderhoud in de gemeente. Dit was en is nodig wegens veel achterstallig onderhoud in voormalige gemeente(n). In 2021 is 5,5 miljoen euro besteed aan het wegenonderhoud. Daarnaast is nog een groot aandeel van het maatregelenplan in voorbereiding. In 2022 realiseren we voor circa 15 miljoen euro aan werk. Op 20 wegen in de gemeente voerden we groot onderhoud dan wel vervanging van het asfalt uit. Daarnaast is op ruim 170 wegen asfaltonderhoud uitgevoerd. Ook werkten we in alle kernen op zo’n 400 locaties aan de kwaliteit van de trottoirs. Net als aan meest ernstige schades aan de rijbanen. 
  • Er zijn maatregelen genomen om het sluipverkeer rond Beesd te verminderen.
  • De randweg rond Tricht is afgerond.
  • Voor het verder versterken van de verkeersveiligheid is een subsidie van 900.000 euro ontvangen van het Rijk. Hieruit hebben we inmiddels al 30 snelheidsbeperkende maatregelen betaald. In 2022 nemen we meer maatregelen. 
  • We werkten om de top vijf fietsknelpunten aan te pakken. Zo realiseerden we de fietsschakel Waalbandijk Waardenburg. Bij de schoolzone bij de Bloeiende Betuwe in Rhenoy voeren we, in afstemming met de school, een aantal optimalisaties door. Voor de aanpassing van de kruising Zeiving–Nieuwe Zuiderlingedijk (nabij Heukelum) sloten we een samenwerkingsovereenkomst met de provincie. Helaas leidt de stikstofproblematiek tot vertraging bij de uitvoering. 
  • Voor de rotonde Laageinde – N327 (nabij de Lingeborgh) in Geldermalsen werkten we aan een gedragen ontwerp voor de aanpak van dit knelpunt. De uitvoering is in 2022.
  • Bij de parallelweg N327 willen we zorgen voor een veilige fietsroute. Hier is een verschil van inzicht over het gebruik van de parallelweg. De gemeente is voorstander van het uitgangspunt ‘ de auto te gast’. De provincie vindt een normale 60 km weg voldoende veilig voor fietsers. Dit blijft een onderwerp van gesprek. 
  • De verkeersveiligheid op de N830 bij Hellouw staat al lange tijd ter discussie. Het realiseren van een rotonde op de provinciale weg bij Hellouw moet de verkeersveiligheid op de kruising bij de Irenestraat en de N830 verbeteren. De raad nam op 21 december 2021 een besluit om hieraan een aanzienlijke bijdrage te leveren. De provincie moet ook nog een besluit nemen. Daarna kan de rotonde er daadwerkelijk komen.
  • Voor de ontsluiting van woonwijk de Plantage (Meteren) en bedrijventerrein Hondsgemet op de N327 werken we samen met de provincie aan een gezamenlijke oplossing. Dit is om de doorstroming nu en in de toekomst te verbeteren. 
  • Voor de A2 loopt het zogenaamde project MIRT A2 Deil-Vught. De maatregelen om tot een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid te komen, hebben grote impact op de kern Waardenburg. Daarnaast loopt ook nog het Programma Hoogfrequent Spoor met een Zuid-Westboog vanaf de Betuweroute. In het belang van het dorp Waardenburg heeft de gemeenteraad een eigen reactie naast de regionale reactie gestuurd. Regionaal wordt ook samengewerkt om een plan te maken voor de aanpak van sluipverkeer. 
  • Het project spooromgeving Geldermalsen zorgde voor een aanpassing van het station. Een ander mooi resultaat van het project is de realisatie van een nieuwe fietsenstalling. De werkzaamheden van de spoorverbreding worden in 2022 afgerond. 

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​