Sport, Cultuur & Recreatie

Sport, cultuur en recreatie staan niet los van andere thema’s. Alle thema’s leveren een bijdrage aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met cultuur. Sporten en bewegen dragen op een positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners. Wij stimuleren dan ook het bewegen van jeugdige, kwetsbare inwoners en ondersteunen (sport) aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Wij willen onze fruitgemeente versterken en aantrekkelijker maken waarbij het landschap en de infrastructuur overeenkomt met puur natuur, gezondheid, bewegen en sporten.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • Lokale sportverenigingen en -voorzieningen helpen te ontwikkelen en/of voort te bestaan. Het kan voorkomen dat in een specifieke kern, of voor een paar kernen bij elkaar, de situatie/wens er is of ontstaat om samen te werken. In samenspraak met de verenigingen steunen wij dat dan ook.
 • Ook voor de komende jaren een lokaal sportakkoord dat het sportaanbod en sportparticipatie vergroot, niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit.
 • Het creëren en verbeteren van meer beweeg-en sportvoorzieningen in de buitenlucht.
 • Onze cultuur(historie) ligt ons na aan het hart. Wij willen onze culturele infrastructuur (zoals monumentale panden en historische verhalen) en de (culturele) tradities in onze kernen toekomstbestendig houden en hierin blijven investeren.
 • Subsidiemogelijkheden voor monument eigenaren uitbreiden en versoepelen, met daarbij speciale aandacht voor molens, kerken en vloedschuren.
 • Goede verbinding(en) tussen het onderwijs, de sportieve en culturele verenigingen en het lokale bedrijfsleven. Buurtsportcoaches en cultuurcoaches van de welzijnsorganisatie Welzijn West Betuwe blijven hier een belangrijke rol in spelen.
 • Verbinden van het onderwijs met de culturele infrastructuur (cultuuraanbod en cultuurhistorisch erfgoed) en ondernemers binnen onze gemeentegrenzen. Het convenant cultuureducatie met alle basisscholen, lokale cultuurmakers en ondernemers verlengen en deze aanvullen met boerderij-educatie en educatie gericht op bewustwording van natuur en zwerfafval in onze gemeente. Een convenant cultuur- en natuureducatie dus. 
 • Doorgaan met de jaarlijkse uitvoeringsagenda cultuur & kunst (jaarlijks 50.000,- extra). Daar zijn, ondanks de 2 corona-jaren, veel en mooie activiteiten en projecten mee gerealiseerd en in gang gezet. Dit willen wij blijven doen.
 • Via het platform sport en bewegen trainers faciliteren voor sportverenigingen.
 • Via het platform muziekverenigingen inzetten op kwalitatief muziekonderwijs en muziekdocenten faciliteren voor muziekverenigingen.
 • Als gemeente de komende periode ‘Schooltoernooien en -beweegmeerdaagsen’ subsidiëren en ondersteunen. Zoals het schoolvoetbaltoernooi, volleybaltoernooi, avondvierdaagsen, etc.
 • De lokale Kunst & Cultuur sector (waaronder het collectief, platform van cultuurmakers) blijven ondersteunen en inzetten bij maatschappelijke opgaven en vraagstukken binnen de gemeente.
 • Een ‘Leefbaarheid-Meedenk-Loket’ binnen de ambtelijke organisatie realiseren dat wordt bemand door mensen die actief meedenken om organisaties en vrijwilligers te begeleiden bij gemeentelijke processen (zoals vergunningen en subsidies), hen verwijzen naar benodigde experts en/of hen te inspireren en verbinden met mogelijkheden en voorbeelden.
 • Vergroten van het kwalitatief aanbod verblijfs- en dagrecreatie voor inwoners en bezoekers. In agrotoerisme door onder andere inbedding op bestaande agrarische bedrijven; bijvoorbeeld glamping, boerderij-educatie, spelactiviteiten, fruitstallen langs routes, beleving van streekproducten en ambachten (plukken, proeven, doen), etc
 • Voldoende voorzieningen en perspectief voor de jeugd (blijven) bieden. Als gemeente de juiste omstandigheden en hulp bieden aan uitgaansgelegenheden, zoals de Rodenburg, horeca, jeugdsozen en lokale evenementen als (dorps)feesten en festivals voor de jeugd.
 • Blijven investeren in goede wandel- en fietsroutes, ook gekoppeld aan West Betuwse thema’s, verhaallijnen, historie en doe-dingen. We hebben de afgelopen 3 jaar geïnvesteerd in mooie fiets- en wandelroutes, deze moeten nu goed onderhouden worden.
 • De komende jaren verder uitvoering geven aan Klompenpaden, dorpsommetjes, beweegroutes, mountainbikeroutes en cultuurhistorische (informatie)routes
 • Routes voorzien van voldoende rust- en waterpunten en goede verbindingen met het openbaar vervoer.
 • Vergroten van de (gratis) toegankelijkheid van sanitaire voorzieningen in onze gemeente. De actie ‘elke WC telt’ verder uitrollen met het Platform Toegankelijkheid.
 • Ruimte bieden voor (tijdelijke) kleinschalige, recreatieve eetgelegenheden langs de fiets-, vaar- en wandelroutes waar er onvoldoende zijn, en waar dat mogelijk en gewenst is.
 • Toegang tot de Linge voor alle inwoners middels steigers in elke kern, na realisatie steiger Deil nu de planning verder uitrollen de komende jaren.
 • De theaterzaal in de Pluk (Geldermalsen) transformeren zodat deze breder kan worden ingezet (bijvoorbeeld voor try-outs vanuit de regionale podia inkoop, meer mogelijkheden voor de jeugdtheater voorstellingen ‘RIV the Kid’, en als service-bioscoop).
 • Gericht inzetten op het aantrekken van kwaliteitstoeristen, wij willen geen massatoerisme (dus niet ‘meer’ in de zin van aantallen). Voor wat betreft recreatie en toerisme is iedereen welkom, maar een toename van toerisme mag nooit ten koste gaan van de leefbaarheid die inwoners ervaren. Zij moeten zelf ook de ruimte hebben om optimaal te genieten binnen hun eigen gemeente. Wij willen inzetten op kwaliteitstoeristen; mensen die bij ons profiel passen, die de waarde van ons landschap en de cultuur waarderen en daadwerkelijk (economische) waarde toevoegen door hun bestedingen. Goed voor onze lokale ondernemers en draagt bij aan leefbaarheid.
 • Kwaliteitstoeristen stimuleren om te kiezen voor een meerdaags verblijf en/of herhaalbezoek in onze gemeente.
 • Gemeente faciliteert een platform voor (recreatieve) ondernemers, cultuurmakers en dorpsorganisaties om gezamenlijk arrangementen, producten en mogelijke evenementen te kunnen ontwikkelen en te promoten. Starten vanuit het recent bepaalde gemeenschappelijke thema: ‘West Betuwe: fruitgemeente van Nederland’ (vastgestelde plan gebiedsmarketing ook verder uitrollen de komende jaren)

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

 • Samen met de verschillende sportverenigingen is een Kadernota Sport en Bewegen opgesteld die in de raadsvergadering van 28-09-2021 is vastgesteld. Daarin trokken we structureel 150.000 euro extra uit voor subsidie. 
 • Daarnaast investeren we ook nog eens incidenteel 300.000 euro (verspreid over vier jaar) voor het stimuleren van beweeg- en sportparticipatie en maatschappelijke beweeg- en sportprojecten in de openbare ruimte. Op deze manier werkt ook het sportbeleid mee aan de leefbaarheid in de kernen. 
 • We riepen een subsidieregeling voor cultuureducatie voor het basisonderwijs in het leven. Zo maken we cultuur- en muziekonderwijs bereikbaar voor jeugd en jongeren. 
 • Er zijn klompenpaden en dorpsommetjes aangelegd in Herwijnen, Tuil, Haaften en Spijk. Men werkt nog aan klompenpaden in Rumpt, Neerijnen, Est/Opijnen, Varik/Heesselt en Ophemert. 
 • We zijn gestart met het creëren van (algemene) toegang tot de Linge in elke kern, voor alle inwoners. Deil is afgerond, de komende jaren de overige kernen die nog geen toegang hebben.
 • In 2022 worden ook een aantal nieuwe kanosteigers aan de Linge gerealiseerd. Zo is er iedere 3 tot 5 kilometer een rustpunt voor de kanovaarder. Ook steigers die in slechte staat zijn, laten we vervangen. De route loopt langs alle kernen gelegen aan de Linge.
 • Binnenkort meer hier..
 •  

Nog meer momenten uit de afgelopen 3 jaar…

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​