Economie & Ondernemerschap

Economische ontwikkeling begint met een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Ondernemers zorgen voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en dynamiek. Een goed ondernemersklimaat zorgt voor banen en leefbaarheid in West Betuwe. Belangrijk voor onze inwoners en daarmee ook voor onze economie. Dorpsbelangen wil de lokale economie dan ook versterken en stimuleren. Wij willen dat de gemeente actief met de ondernemers in gesprek blijft, meedenkt en waar mogelijk faciliteert. Samen werken aan gemeenschappelijke ambities en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit doen we aan de hand van vijf hoofddoelen uit de economische visie, te weten: faciliteren ondernemerschap, versterken concurrentiekracht, vergroten werkgelegenheid, stimuleren duurzame ontwikkeling, bevorderen leefbaarheid.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • Ondernemerschap stimuleren en bedrijven binden aan West Betuwe.
 • Realiseren van een ‘Ondernemersloket’ binnen de ambtelijke organisatie als hét centrale aanspreekpunt van de gemeente voor ondernemers.
 • Een aantrekkelijk, gunstig vestigingsklimaat creëren en ontwikkelen.
 • Blijven kijken welke regels kunnen vervallen; minder systeemdwang/minder regeldruk, korte lijnen en snellere procedures
 • Landelijke regelgeving soepel integreren binnen onze gemeente.
 • Voorrangspositie aan familiebedrijven. Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor ondernemers zodat zij hun bedrijf kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zo blijven familiebedrijven behouden.
 • Inwoners stimuleren om (streek)producten lokaal te kopen voor een reële prijs, waardoor lokale agrariërs en ondernemers een goede boterham kunnen (blijven) verdienen. 
 • Mini-markten en weekmarkten (blijven) stimuleren en faciliteren, zodat ze voor de kernen behouden blijven en/of zelfs kunnen uitbreiden.
 • We faciliteren het behoud en de terugkeer van streek- en buurtwinkels
 • Ondernemers moeten de ‘vrije’ keuze hebben om op zondag open te gaan en niet de beperking om gesloten te blijven
 • Economisch inzetten op toekomstbestendige agribusiness, meer meerwaarde uit logistiek en bouwen aan de maakindustrie.
 • Indien van toespassing agrariërs actief helpen om te schakelen naar een vorm van duurzame veehouderij, akkerbouw of een ander verdienmodel
 • Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen: kwaliteitsverbetering, nieuwe (collectieve) energiebronnen, circulariteit, verduurzaming, aanpak geluids- en geurhinder en bereikbaarheid.
 • Zorgen voor voldoende ruimte op bedrijventerreinen om bedrijven en instellingen te kunnen laten groeien.
 • Revitaliseren van oude industrieterreinen, daar waar nodig voortvarend oppakken.
 • Stimuleren ondernemers tot meer werkervaringsplaatsen voor (onze) jeugd en herintreders.
 • Inzetten op het aantrekken van kwaliteitstoeristen; mensen die bij ons (gemeente)profiel passen, die de waarde van ons landschap en de cultuur waarderen en daadwerkelijk (economische) waarde toevoegen door hun bestedingen. Goed voor onze lokale ondernemers en draagt bij aan leefbaarheid.
 • Stimuleren streekpassende dag- en verblijfsrecreatie, versterken routenetwerken, bruisende festivals, etc
 • Meer ruimte voor horecaterrassen daar waar dat kan, fysiek qua grootte, maar ook qua tijden. Als restaurants bijvoorbeeld ook in de herfst en winter met terras buiten open willen, moeten we hieraan vanaf nu welwillend meewerken en kijken naar de mogelijkheden,
 • Ruimte bieden voor (tijdelijke) kleinschalige, recreatieve eetgelegenheden langs de fiets-, vaar- en wandelroutes waar er onvoldoende zijn, en waar dat mogelijk en gewenst is.
 • De aantrekkelijkheid en kwaliteit van bestaande ‘dorpscentra’ instandhouden en versterken, met passende winkelvoorzieningen en horeca. 
 • Blijven inzetten voor een goede digitale- en mobiele bereikbaarheid; afronden glasvezel aanleg en blijven lobbyen voor een goed, dekkend netwerk voor mobiel bereik.
 • Om optimaal gebruik te kunnen maken van subsidiestromen vanuit Provincie, Rijk en EU is het wenselijk dat we aangesloten blijven bij het regionaal investeringsfonds van Regio Rivierenland. Immers gelden van deze overheden worden vooral en voornamelijk regionaal ingezet en niet lokaal. Daarnaast is het belangrijk dat we ook lokaal zorgdragen voor het optimaal benutten van kansen voor onze ondernemers en faciliteren dat zij wegwijs gemaakt worden en blijven in de doolhof van investeringssubsidies. Dit is mogelijk via het Ondernemersloket dat wij willen realiseren. 

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

 • De kaders en plannen om de lokale economie een verdere impuls te geven zijn vastgelegd in diverse beleidsnota’s en visies. West Betuwe heeft nu een eigen economische beleidsvisie, het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelbeleid
 • Op bedrijventerrein Hondsgemet in Geldermalsen hebben we 5,5 hectare aan percelen uitgegeven. Verder zijn er ook gronden door projectontwikkelaars verkocht, namelijk 1,8 hectare op Hondsgemet en 0,8 hectare in Haaften.

 • Het bedrijventerrein Homburg in Beesd is gerevitaliseerd en is er parkmanagement opgericht. 

 • Tijdens de coronapandemie creëerden we extra ruimte voor horeca-terrassen buiten (daar waar mogelijk) en extra ruimte voor de weekmarkt in Geldermalsen.  

 • We hebben standplaatsen verder mogelijk gemaakt in de kernen. Er zijn nu in de gemeente in totaal 79 standplaatsen. 

 • In 2021 gestart met de aanleg van glasvezel in onze gemeente. De aansluitingen in de huizen worden dit jaar gerealiseerd.

 • Met bijdragen vanuit de verschillende sectoren, de gemeente en de Regio Deal werd op 16 oktober 2021 de eerste paal geslagen voor de bouw van de Fruit Tech Campus. Deze campus zet West Betuwe en de regio op de kaart als het fruitgebied van Nederland. Zo werken we ook aan een gezonde economie. 

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​