Veiligheid & Openbare orde

Veilig voelen is een belangrijke voorwaarde voor welbevinden en daarmee voor de leefbaarheid. Veilig in het eigen huis en op straat, veilig op emotioneel, fysiek en sociaal vlak. We zijn gastvrij en geven elkaar de ruimte om binnen de algemene fatsoensnormen naar eigen inzicht en opvattingen te leven, wonen, werken en recreëren. Bij veiligheid hoort handhaven, maar ook in gesprek gaan met elkaar en elkaar aanspreken. Dorpsbelangen wil dat er alles aan gedaan wordt om zaken als discriminatie, overlast en criminaliteit (onder meer ondermijnende criminaliteit) te voorkomen en te beperken. Naast de inzet van de politie kunnen buurtpreventieteams het veiligheidsgevoel vergroten. Sociale media zoals de buurtapp kunnen hier ook aan bijdragen. Door de voortdurend veranderende criminaliteit wil Dorpsbelangen de veiligheid van alle dorpen en stadjes permanent als aandachtspunt meenemen. Wij ondersteunen de buurtinitiatieven die de veiligheid in de kernen en het buitengebied op verantwoorde wijze verbeteren van harte.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • Wij blijven ons inzetten voor ‘meer politie op straat in onze kernen’ en samenwerking met inwonersinitiatieven (buurtpreventie groepen); met elkaar zorgen voor voelbare en zichtbare veiligheid en handhaving.
 • Hulpdiensten moeten qua middelen en inzetbaarheid voldoende capaciteit hebben binnen onze gemeente.
 • Wijkagenten en BOA’s moeten goed zichtbaar en benaderbaar blijven in onze kernen en samenwerken met buurtpreventie groepen. Zij zijn benaderbaar en proactief in het communiceren naar onze burgers.
 • Wij willen op een vaste, fysieke plaats een politiebureau-functie voor onze inwoners realiseren. Een loket waar inwoners heen kunnen voor (hulp bij) hun aangiften en andere zaken. 
 • Wij willen een dekkend netwerk van AED’s en buurtpreventie apps (blijven) hebben in al onze kernen. We gaan door met het ondersteunen van buurtpreventie-initiatieven (zoals de whatsapp groepen) in de kernen en de aanschaf van AED’s. De komende periode ook ondersteuning bieden aan het onderhoud en terugkerende opleidingen hieromtrent.
 • Hulpdiensten (wijkagenten, BOA’s, brandweerlieden) geven (jaarlijks) trainingen rondom veiligheid, AED, buurtpreventie en criminaliteit aan inwoners en organisaties in de gemeente, met als doel het vergroten van de veiligheid binnen de directe leefomgeving.
 • Extra aandacht en capaciteit voor de nazorg bij inwoners die zich in de praktijk bij calamiteiten ingezet hebben, bijvoorbeeld bij levensreddende handelingen, het toepassen van reanimatie/AED’s, EHBO, en/of andere calamiteiten die inwoners meemaken in de buurt/kern.
 • Extra aandacht in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op het gebied van verstoring openbare orde en veiligheid met diepe impact; hard aanpakken en bestrijden van ondermijning, drugsproblematiek en -activiteiten, dumping (chemisch) afval, (cyber)criminaliteit, dierenmishandeling en -verwaarlozing.
 • We stellen mensen centraal en niet de regels. Schrappen of versoepelen van regels in de APV die inwoners, vrijwilligers, verenigingsleven en maatschappelijke organisaties onnodig (hard) raken en/of onder de categorie ‘burgertje-pesten’ worden ervaren. 
 • Voorkomen dat kleine overtredingen of misverstanden dwangsommen opgelegd krijgen die niet in verhouding staan tot de feiten. De gemeente moet de hoogte van dwangsommen meer afstemmen op aard en omvang van eventuele overtredingen of afwijkingen van bestemmingen.
 • In de APV voldoende ruimte blijven bieden voor wat betreft de openingstijden voor de dorpshuizen en lokale activiteiten en evenementen in de kernen. Dit biedt hen de benodigde ruimte om voldoende betekenisvol te blijven, activiteiten passend en overzichtelijk te kunnen organiseren en voort te kunnen blijven bestaan.
 • In de APV meer ruimte voor horecaterrassen daar waar dat kan, fysiek qua grootte, maar ook qua tijden. Als restaurants bijvoorbeeld ook in de herfst en winter met terras buiten open willen, moeten we hieraan vanaf nu welwillend meewerken en kijken naar de mogelijkheden,
 • Snelle en eenvoudige vergunningsprocedures. Focus op nog meer helpen en makkelijker maken vanuit de gemeentelijke organisatie. Zie ook het ‘Leefbaarheid-Meedenk-Loket’ bij het thema  ‘Vrijwilligers & Verenigingsleven‘.
 • Inzetten op het gemakkelijker verkrijgen van flitsvergunningen (kort traject) en meerjarige vergunningen voor bekende, terugkerende activiteiten/evenementen in onze dorpen en stadjes.
 • De gemeente moet het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling (blijven) toestaan. Deze traditie moet blijven bestaan, wel binnen de bekende tijdsvakken die toegestaan zijn. En met vuurwerk dat toegestaan is.
 • De gemeente moet gericht helpen en het proces versnellen bij de zogenaamde Bibob procedure (De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) rond de horecavergunning voor maatschappelijke en culturele exploitanten,
 • De gemeente moet de komende jaren cybercriminaliteit onder de aandacht brengen van onze inwoners

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

Nog een aantal feiten:

 • Het aantal wijkagenten in West Betuwe voldoet aan de landelijke norm. Op dit moment zijn er 10 wijkagenten en 5 Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren).
 • Er is een netwerk van AED’s in de kernen gerealiseerd. Dit is ontstaan vanuit burgerinitiatieven, met ondersteuning vanuit de gemeente. Ook de voertuigen van onze BOA’s zijn nu uitgerust met een AED. 
 • Er is op diverse manieren ingezet op preventie. Denk aan gesprekken met jongeren, een lokale campagne Meld Misdaad Anoniem, Whatsapp-groepen voor buurtpreventie, meldingen over inbraakpogingen en bewust maken van ondermijning. Ons buitengebied mag niet aantrekkelijk zijn voor illegale activiteiten. De politie is in staat geweest diverse illegale activiteiten op te sporen, zoals een drugslaboratorium en een sigarettenfabriek. Daarna hebben wij maatregelen genomen om herhaling tegen te gaan. 

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​