Voorzieningen

Met voorzieningen passend bij de profielen van de verschillende kernen willen we als Dorpsbelangen beter aansluiten bij de wensen van de inwoners. De leefbaarheid van de kernen moet behouden blijven, met aandacht voor de diverse karakters. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te versterken. Hier is de afgelopen 3 jaar flink in geïnvesteerd, en als nut/noodzaak er is willen we dat blijven doen.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • Betekenisvolle voorzieningen in kernen moeten behouden blijven. Wij zijn een groot voorvechter van het behoud en toekomstbestendig houden van belangrijke voorzieningen. Zij dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het wonen in de kern.
  En zijn cruciaal voor de sociale samenhang en het omzien naar elkaar in onze kernen;
 • Een zo compleet en divers mogelijk aanbod van onderwijs in de gemeente; van basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. Liefst verbonden aan lokale (maatschappelijke) organisaties en ondernemers voor stages, praktijkopdrachten en wellicht een vaste arbeidsplaats. In dit kader zijn wij blij met het kunnen realiseren van de Fruit Tech Campus de afgelopen periode. Extra focus nu op het uitbreiden van MBO naar HBO leergangen in onze gemeente;
 • Voorschoolse opvang en ontwikkeling mogelijk (blijven) maken;
 • Voor alle kernen van West Betuwe moet er een brede school zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar die dichtbij, bereikbaar en toegankelijk is. Een aantal kernen binnen onze gemeente is te klein om dit in volle breedte fysiek te realiseren en maken reeds gebruik van de dichtstbijzijnde school in een andere kern. Een zo breed mogelijk pakket, dichtbij, bereikbaar en toegankelijk voor inwoners uit iedere kern, moet het doel zijn;
 • Nieuwbouw en verduurzaming van onze scholen realiseren (uitvoeringsplan verder uitrollen);
 • Dorpshuizen en MFC’s blijven ondersteunen met jaarlijkse subsidie en geld voor het reguliere (groot)onderhoud. Komende jaren extra ondersteunen met geld voor verduurzaming waardoor ook de energiekosten (en dus de exploitatielasten) omlaag kunnen;
 • Dorpshuizen en scholen (blijven) ondersteunen bij het verduurzamen (het liefst versneld energieneutraal maken) en het realiseren van een gezond binnenklimaat door ventilatie. Voor de dorpshuizen willen wij hiervoor een extra investeringsfonds (of andere financieringsmogelijkheden) oprichten. Het recente plan om de scholen te verduurzamen gaan we verder uitrollen / realiseren de komende jaren, door geplande renovatie en/of nieuwbouw;
 • Speeltuinen blijven ondersteunen met jaarlijkse subsidie en geld voor het onderhoud;
 • Lokale sportverenigingen en -voorzieningen helpen te ontwikkelen en/of voort te bestaan. Het kan voorkomen dat in een specifieke kern, of voor een paar kernen bij elkaar, de situatie/wens er is of ontstaat om samen te werken. In samenspraak met de verenigingen steunen wij dat dan ook;
 • Natuurzwembaden en een overdekte zwemaccommodatie behouden en ontwikkelen, vorm en locatie afstemmen op de wensen van de inwoners;
 • We blijven (verkoop)standplaatsen, mini-markten, weekmarkten en streekproducten-winkels stimuleren en faciliteren, zodat ze voor de kernen behouden blijven en/of zelfs kunnen uitbreiden;
 • Aanwezige supermarkten moeten in de kernen behouden blijven. Supermarkten dragen ook bij aan de leefbaarheid in de kernen;
 • Voldoende voorzieningen en perspectief voor de jeugd (blijven) bieden. Als gemeente de juiste omstandigheden en hulp bieden aan uitgaansgelegenheden, zoals de Rodenburg, horeca, jeugdsozen en lokale evenementen als (dorps)feesten en festivals voor de jeugd;
 • We bieden toegang tot de Linge voor alle inwoners, met steigers in elke kern. Na realisatie steiger Deil nu verder volgens planning uitrollen de komende jaren;
 • Voldoende, bereikbare en toegankelijke viswateren om te kunnen vissen;
 • Samen met de inwoners invulling geven aan belevingspunten aan de Waal;
 • De theaterzaal in de Pluk (Geldermalsen) transformeren zodat deze breder kan worden ingezet. Om meer programmering kwijt te kunnen voor lokale voorstellingen, maar ook voor (professionele) theatervoorstellingen (try-outs vanuit de regionale podia inkoop), meer mogelijkheden voor de jeugdtheater voorstellingen ‘RIV the Kid’, en een functie in te kunnen vullen als service-bioscoop zoals in Houten en Almkerk;
 • Het moet ondernemers vrij staan zelf te bepalen of ze wel of niet open zijn op zondag;
 • Blijven investeren in goede wandel- en fietsroutes (inclusief de bermen!), ook gekoppeld aan West Betuwse thema’s, verhaallijnen, historie en doe-dingen (zie ook de pagina ‘Sport, Cultuur en Recreatie‘);
 • De komende jaren verder uitvoering geven aan de realisatie van een aantal Klompenpaden, dorpsommetjes, beweegroutes, mountainbikeroutes en cultuurhistorische (informatie)routes;
 • Ruimte bieden voor (tijdelijke) kleinschalige, recreatieve eetgelegenheden langs de fiets-, vaar- en wandelroutes waar er onvoldoende zijn, en waar dat mogelijk en gewenst is;
 • Op een vaste, fysieke plaats in de gemeente een politiebureau-functie voor onze inwoners realiseren. Een loket waar inwoners heen kunnen voor (hulp bij) hun aangiften en andere zaken. Natuurlijk moeten de wijkagenten ook goed zichtbaar en benaderbaar zijn en blijven in onze kernen en samenwerken met buurtpreventie groepen (zie ook de pagina ‘Veiligheid & Openbare orde‘);
 • Een goed werkend en bereikbaar mobiel netwerk, in alle kernen. En de uitrol van het glasvezelnetwerk in onze gemeente ronden we snel af.

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

 • Dorpshuis(besturen) en speeltuin(verenigingen) krijgen budget voor (jaarlijks) onderhoud en activiteiten.
 • Er zijn diverse (nieuw)bouwprojecten in het onderwijs gestart en/of afgerond. Het kindcentrum De Plantage in Meteren en de brede scholen in Asperen en Heukelum werden afgerond. Het Bestemmingsplan Brede School Spijk werd onherroepelijk en de bouwvoorbereidingen zijn gestart. 
 • Er is een begin gemaakt met de verduurzaming van scholen. OBS De Springplank (Rumpt) en de Eben-Haëzerschool (Waardenburg) zijn verduurzaamd. Diverse andere scholen voeren momenteel ook een verduurzamingsslag uit.
 • …Binnenkort hier meer…

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​