Kernenbeleid & Leefbaarheid

“Samen leefbaarheid in de praktijk brengen”

Kerngericht werken; elke kern telt! 

Kernenbeleid en leefbaarheidsbudget naar volgende fase

Bij de start van West Betuwe is beloofd om maatwerk in alle 26 kernen te (blijven) bieden. Dorpsbelangen is hier een groot pleitbezorger van en wij hebben hierin de afgelopen 3 jaar grote stappen gezet. Wij vinden dat de gemeente altijd oog moet blijven houden voor de eigenheid van onze kernen, waarbij elke kern telt! Wij werken daarom kerngericht en stimuleren leefbaarheidsinitiatieven, in alle 26 kernen. Met kerngericht werken gaan we uit van de eigen behoeften en mogelijkheden van een kern en het daarbij behorende buitengebied. Zo kunnen we in verschillende kernen verschillende keuzes maken en maatwerk leveren. Samenwerking met onze inwoners is daarbij essentieel.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • Wij blijven oog houden voor de eigenheid van onze 26 kernen, maatwerk leveren is hierbij van belang;
 • realiseren van actiepunten en plannen uit de kernagenda’s, uitvoering (blijven) geven aan de (maatwerk)wensen uit alle 26 kernen;
 • extra budget realiseren voor maatwerk in de kernen. Een extra storting, van eenmalig 1,5 miljoen euro (ongeveer 50.000 euro per kern), in de bestemmingsreserve ‘Kernenbeleid’ om ook de komende jaren (grote) projecten vanuit de kernagenda’s te kunnen (blijven) realiseren en hiermee maatwerk voor de inwoners in de kernen mogelijk te kunnen blijven maken;
 • kleine(re) initiatieven jaarlijks blijven ondersteunen met het leefbaarheidsbudget, een vast bedrag per jaar per kern;
 • de gemeentelijke begroting laten aansluiten op de ambities van de kernen in de gemeente. Onderzoeken waar en hoe we de gemeentelijke begroting (structureel) beter kunnen laten aansluiten op de ambities van de 26 kernen in West Betuwe. Een onderzoek naar de wenselijkheid van het gebruik van thema’s en begroten op kernenniveau;
 • De ambtelijke vakafdelingen ruimen structureel capaciteit in de jaarlijkse teamplannen en/of beheerplannen voor de (maatwerk)projecten uit de kernagenda’s;
 • ambtenaren van de diverse vakafdelingen zijn fysiek en regelmatig in de kernen aanwezig voor voortgang kernagenda (al dan niet samen met de gebiedsmakelaar); meer persoonlijke dienstverlening, vragen en/of service op maat;
 • binnen het (opleidings)programma ‘Samen West Betuws Werken’ van de ambtelijke organisatie komt een (blijvende) opleiding ‘Kerngericht Werken’ voor alle vakafdelingen/(vak)ambtenaren; gekoppeld aan de praktijk, gezamenlijk met inwoners- en maatschappelijke organisaties;
 • een (online) netwerkomgeving ontwikkelen waarop alle kernen met elkaar en de ambtelijke organisatie in verbinding staan, met als doel kennis te delen, van elkaar te kunnen leren en projecten en actiepunten vanuit de kernagenda’s onderling te verbinden en te beheren.  

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

 • In alle kernen zijn gebiedsmakelaars en gebiedsbeheerders (voor openbaar onderhoud) actief;
 • Na een intensieve samenwerking in alle 26 kernen een eigen kernagenda. In de kernagenda’s staan activiteiten, uitdagingen en behoeften die inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren;
 • Dorpsbelangen zorgde in 2020 ervoor dat er 1 miljoen euro apart is gezet voor de eerste (grotere) projecten in de kernagenda’s van alle kernen;
 • Er is veel geïnvesteerd in het opbouwen van (samenwerkings)netwerken in de kernen;
 • We hebben een jaarlijks leefbaarheidsbudget voor elke kern opgezet, voor (kleine) initiatieven die de leefbaarheid en/of sociale samenhang van een kern verbeteren. De leefbaarheidssubsidie maakte de afgelopen 3 jaar al ruim 315 inwonerinitiatieven mogelijk.

Nog meer momenten uit de eerste 3 jaar West Betuwe:

Kleinschaligheid en maatwerk omarmen we, we staan in verbinding met alle kernen en het buitengebied. We blijven de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied vergroten de komende periode door in de kernen samen met de gemeente uitvoering gegeven aan de speerpunten uit de kernagenda’s en samen te werken aan de punten voor de langere termijn. We gaan met het kernenbeleid in de komende periode ook naar een volgende fase. De kernagenda’s worden jaarlijks door inwoners en gemeente gezamenlijk geactualiseerd. Het wordt een voortdurend samenwerkingsproces waarbij jaarlijks de afspraken worden vastgelegd in de kernagenda. Punten worden gerealiseerd en punten komen erbij. Waar gewenst en mogelijk gaan verantwoordelijkheden (en financiële middelen) weer terug naar de kern zelf om initiatieven en/of plannen te kunnen realiseren, ondersteund door de gemeentelijke organisatie. Dorpsbelangen zorgde de afgelopen periode ervoor dat er 1 miljoen euro in een bestemmingsreserve voor de eerste (grotere) projecten in de kernagenda’s van alle kernen. De komende periode vullen wij deze aan om nieuwe grote projecten te kunnen realiseren in de dorpen en stadjes. Voor de kleine(re) initiatieven willen wij een jaarlijks leefbaarheidsbudget per kern in stand houden, zodat alle inwoners leefbaarheidsinitiatieven in een kort(er) tijdsbestek ook kunnen blijven aandragen en realiseren.

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​