Zorg & Welzijn

Fysiek en Mentaal Gezond
Dorpsbelangen zet zich in voor een inclusief leefklimaat. Elke inwoner telt en je mag zijn wie je bent. Iedereen draagt naar vermogen bij aan de samenleving en iedereen heeft gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Wanneer dit niet zelfstandig lukt, heb je recht op passende zorg en ondersteuning waarbij eigen regie en het verkrijgen en versterken van een netwerk voorop staat. Daarbij is het noodzakelijk dat de verschillende hulpverlenende instanties goed samenwerken. Zorg dichtbij in wijken en dorpen georganiseerd, laagdrempelig, snel, op maat en met preventieve werking. Zorg en ondersteuning is altijd maatwerk. Dorpsbelangen wil mentale maatschappelijke schade voorkomen en de kennis over mentale gezondheid vergroten. Dit beperkt naar ons idee later de zorguitgaven. Wij zijn van mening dat de beweging naar preventie niet alleen goed is voor het individu, maar dit maakt ook de samenleving als geheel mentaal gezonder en veerkrachtiger.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • Streven naar een gemeente waar iedereen, naar vermogen, vitaal kan blijven meedoen aan de samenleving.
 • Kwetsbare inwoners kunnen op ondersteuning blijven rekenen.
 • Eén loket voor hulpvragen over zorg, welzijn en ondersteuning, bekend als de Sociale Poort, verder verbeteren.
 • Zorg- en welzijnsaanbod overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker maken
 • Goede, betaalbare en bereikbare zorg voor hen die het nodig hebben d.m.v. de wijkGGZ (geestelijke gezondheidszorg) en een integraal ‘sociaal kernteam’ (loket voor zorg en welzijn van de gemeente). 
 • Sociaal kernteam levert maatwerk en staat dichtbij de inwoners met een hulpvraag.
 • Maatwerk in voorzieningen passend bij de kernen en de behoefte van onze inwoners.
 • Blijven inzetten en investeren in preventie (preventieve maatregelen) en andere manieren van zorg om dure (jeugd)zorg en ondersteuning te voorkomen, voorkomen is beter dan genezen. Belangrijk om te investeren in samenwerking met huisartsen, schoolmaatschappelijk werkers, Team Sociaal, specialistische zorg.
 • De gemeente moet geld (blijven) vrijmaken voor het stimuleren van een gezonde levensstijl. Een gezonde levensstijl bevordert het welzijn van onze inwoners en hun deelname in de samenleving. En het vermindert (preventief) de kans op zorg. 
 • Ouderen de kans bieden zolang mogelijk zelfstandig te wonen (ook met ondersteuning van de nodige zorgmaatregelen). Blijven investeren in initiatieven om de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren en ervoor zorgen dat zij zo lang mogelijk thuis, of nabij hun huis, kunnen wonen
 • De komende jaren extra ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Bijvoorbeeld door het bieden van Respijtzorg (tijdelijke overname van de zorg) en/of (vrijwillige) palliatieve zorg
 • Blijvend stimuleren vrijwilligerswerk (zie ook thema ‘Vrijwilligers en Verenigingsleven‘)
 • Extra aandacht voor de groeiende groep eenzame inwoners (jong en oud).
 • Gericht aandacht (blijven) besteden aan de mentale gezondheid van jongeren (en van hun ouders), zeker na corona
 • Onderwijs is hét preventiemiddel bij uitstek. We geven onze kinderen en jongeren een goede start in het leven. Dit start al in de voorschoolse periode. We willen alle peuters (niet alleen die met een VVE-indicatie) zo goed mogelijk voorbereiden op groep 1 van de basisschool. 

 • Verdere inzet op het onderwijsachterstandsbeleid met vroegschoolse educatie, inzet van bibliotheek, plusklassen.
 • Inzet op voorkomen van voortijdig schoolverlaten: elke jongere gaat met een diploma van school.
 • In en rond het onderwijs meer aandacht en ruimte voor talent- en sociaal emotionele ontwikkeling en ‘positieve gezondheid’.
 • Samenwerken met het bedrijfsleven voor aansluiting bij het onderwijs en vice versa. Doel is de overgang van school naar arbeid te verbeteren.
 • Stimuleren van maatschappelijke stages en werkervaringsplekken.
 • Voldoende voorzieningen en vrijetijdsbesteding voor de jeugd (blijven) bieden. Als gemeente de juiste omstandigheden en hulp bieden aan uitgaansgelegenheden en -activiteiten, zoals jeugdsozen, de Rodenburg, horeca en lokale evenementen als (dorps)feesten en festivals voor de jeugd. (zie ook bij ‘Voorzieningen‘)
 • Blijven investeren in jongerenwerk.
 • De subsidiemogelijkheden voor jongerenactiviteiten meer stimuleren, zodat jongeren meer betrokken raken bij dorpsactiviteiten.
 • Jongeren stimuleren om met eigen ideeën voor activiteiten en voorzieningen te komen, bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan via de nieuwe jongerenraad, verenigingen en stichtingen.
 • Maatwerk in voorzieningen passend bij de kernen en de behoefte van onze inwoners
 • Blijvend inzetten ‘jeugdfonds en volwassenfonds sport en cultuur’ voor gezinnen met een beperkt inkomen. Een financiële ondersteuning van de gemeente waardoor zij meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan sport- en cultuurverenigingen en -activiteiten
 • West Betuwe blijft ‘JOGG-gemeente’ (Jongeren Op Gezond Gewicht). Dit betekent dat er een integrale aanpak is waarin onder meer sport en bewegen, goede voorlichting en gezond eten onder de aandacht gebracht wordt bij kinderen tot en met 12 jaar en hun ouders.
 • Als gemeente ervoor zorgen dat we ‘koploper inclusieve gemeente’ van Nederland blijven. Kortom, 1 van der 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-Verdrag Handicap en daarmee de ontwikkeling van een inclusieve gemeente (iedereen doet mee in West Betuwe). En vanuit die rol het voortouw nemen om onze lokale inclusie agenda verder uit te rollen en te ontwikkelen. Wij willen dit vasthouden en daarbij nauw samenwerken met lokale ervaringsdeskundigen en het ‘platform Toegankelijkheid West Betuwe’.
 • Vanuit de gemeente buurtsportcoaches nog intensiever inzetten om jongeren (mede via schoolprogramma’s) in beweging te krijgen.
 • De gemeente moet het schoolzwemmen blijven ondersteunen.
 • De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering stimuleren om te re-integreren en daarbij actief mogelijkheden aandragen om de afstand tot de maatschappij te verkleinen, zoals vrijwilligerswerk in de kernen/gemeente en/of bemiddeling voor werk bij lokale ondernemers
 • Mensen in armoede en/of met schulden dienen extra aandacht en ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente.
 • Behoud van een goed minimabeleid.
 • Blijven investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid onder inwoners en investeren in digitale vaardigheden voor jong en oud, uitvoeringsplan verder uitrollen.
 • Optimale toegankelijkheid voor iedereen; maatwerk in voorzieningen en de openbare ruimte passend bij de kernen en de inwoners
 • Stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een beperking, in samenwerking met verenigingen.
 • De gemeente blijft mensen helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een beperking
 • Met Werkzaak Rivierenland maatwerk (blijven) bieden om ̧jongeren en ouderen aan werk te helpen.
 • Erkenning en aanpak drugsproblematiek in de kernen waar dit speelt
 • Wanneer de volksgezondheid en/of milieu in het geding (kunnen) komen, baseren wij onze raadsbesluiten altijd op de laatste (wetenschappelijke) onderzoeken, feiten en draagvlak.
   

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

 • Op 27 oktober 2020 stelde de gemeenteraad het beleidsplan Bouwen aan Sociale Kracht vast. Dit beleidsplan geeft de belangrijkste kaders voor al ons werk in het sociale domein. We zetten de inwoner centraal en versterken de samenleving, de eigen kracht van inwoners. Door bijvoorbeeld te investeren in preventie, het stimuleren van ontmoetingen en de toegankelijkheid van sport en bewegen te vergoten. Het investeren in vrijwilligerswerk, in vroegsignalering en meer algemene voorzieningen. En, we proberen de juiste zorg op de juiste plek te leveren. 
 • We investeren in verbeterde regievoering en samenwerking met partners. 
 • In november 2021 ondertekenden we het Lokale Preventieakkoord met 18 zorgpartners in ons gebied. In dit akkoord staan afspraken om de gezondheid van inwoners in West Betuwe te bevorderen. Het richt zich met name op de gezamenlijke aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken. Er is veel aandacht voor de mentale weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Met deze afspraken willen we zorgen voor een gezonde samenleving en daarmee een afnemende zorgvraag in de toekomst. 
 • Uiteraard blijft gelden dat wie zorg nodig heeft in West Betuwe, deze ook ontvangt. In de afgelopen drie jaar hielpen de consulenten van Team sociaal jaarlijks gemiddeld zo’n 1.800 inwoners met ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 1.250 in de jeugdhulp, 120 in de schuldhulpverlening en zo’n 600 in het minimabeleid. Gemiddeld werden er dus zo’n 3.700 inwoners geholpen met hun zorgvraag. 
 • Samen met de samenleving stelden we de Lokale Inclusie Agenda op (raadsvergadering 17-12-2020). Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Niet alleen omdat dit moet (VN-verdrag handicap), maar ook omdat we dit willen. We werken met elkaar aan het wegnemen van allerhande drempels (fysiek, financieel, etc.) die een deelname in de maatschappij in de weg staan. West Betuwe is ‘koploper inclusieve gemeente’ van Nederland. Kortom, 1 van der 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-Verdrag Handicap en daarmee de ontwikkeling van een inclusieve gemeente (iedereen doet mee in West Betuwe).
 • We versterkten de positie van het schoolmaatschappelijk werk.
 • We bekostigden de extra uren peuteropvang voor kinderen met een taal- en ontwikkelachterstand via onze VVE-subsidie (voor- en vroegschoolse educatie).
 • Via het Nationaal Programma Onderwijs konden we extra investeringen doen om leer- en sociaal-emotionele achterstanden, als gevolg van de coronapandemie, aan te pakken. 
 • Iedere gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen. Zo kunnen deze huishoudens alle echt noodzakelijke uitgaven doen. In vergelijking met vele gemeenten hebben wij een ruimhartig minimabeleidIn West Betuwe hanteren we 120 procent van de bijstandsnorm, en er zijn diverse aanvullende minima-regelingen. Bijvoorbeeld het sport- en cultuurfonds voor jongeren en volwassenen.

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​