Enkele resultaten van de afgelopen 3 jaar

In 2019 gestart met de nieuwe gemeente West Betuwe. Er is een hoop werk verzet. We hebben veel bereikt en in gang gezet. We hebben een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Door goed op de kleintjes te letten en te steunen waar dat kon. En door tegelijkertijd zorgvuldig te investeren in de leefbaarheid van, en toekomstbestendig onderhoud in, onze 26 kernen. Meer dan 70 (beleids)harmonisaties vanuit de voormalige 3 gemeenten zijn afgerond en we staan er financieel gezond voor. En dat met een flinke tegenwind van 2 jaar corona-beperkingen. Een mooie positie om nu verder op door te bouwen. Hieronder benoemen we concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. 

 • Elk jaar bleef de begroting in evenwichten we hebbeneen gezonde financiële meerjarenpositie;
 • We vonden zelfs middelen om extra investeringen te doen. Bijvoorbeeld in voorzieningen (scholen, dorpshuizen en speeltuinen), leefbaarheidsprojecten, sport, cultuur, begraafplaatsen en wegenonderhoud;
 • De gemeentelijke belastingdruk voor de inwoner (inclusief de OZB) steeg de afgelopen 3 jaar niet verder dan de inflatiecorrectie; 
 • Het woningbouwprogramma tot 2026 wordt uitgevoerd.
 • In de Algemene Plaatselijke Verordening (lokale regelgeving) hebben we meer ruimte geboden aan dorpshuizen en evenementen voor wat betreft hun openingstijden (langer open);
 • Onder het motto ‘dichtbij en op maat’ zijn er 6.500 documenten (paspoorten, rijbewijzen) thuisbezorgd;
 • We hebben nu een eigen Omgevingsloket (bouwvergunningen) in het gemeentehuis waardoor de informatieverstrekking via de gemeente zelf geregeld is. Op die manier brengen we dienstverlening ‘dichtbij en op maat’;
 • Het aantal wijkagenten in West Betuwe voldoet aan de landelijke norm. Er is een uitbreiding gerealiseerd naar 10 wijkagenten en 5 Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren);
 • Er is een netwerk van AED’s in de kernen gerealiseerd. Dit is ontstaan vanuit burgerinitiatieven, met ondersteuning vanuit het leefbaarheidsbudget;
 • We ondersteunen 31 zwerfafvalbrigades, met meer dan 400 vrijwilligers;
 • We deden in 2.190 lichtmasten ledverlichting. En dit jaar nog eens 600;
 • We hebben 500 hoogstam fruitbomen uitgedeeld;
 • We plantten circa 500 bomen in diverse projecten, en in Asperen komt er een bos van ruim 8 hectare 
 • We plaatsten38 laadpalen in de gemeente en 14 laadpalen volgen nog;
 • Met het wegenbeheerplan 2021-2025 geven we een flinke impuls aan het wegenonderhoud in de gemeente;
 • Er zijn maatregelen genomen om het sluipverkeer te verminderen;
 • We hebben de aanleg van glasvezel in onze gemeente gerealiseerd;
 • We hebben(79) standplaatsen mogelijk gemaakt in de kernen;
 • Tijdens de coronapandemie creëerden weextra ruimte voor horeca-terrassen buiten en voor de weekmarkt in Geldermalsen;  
 • Met een lokaal coronafonds hebben wij het verenigingsleven en onze maatschappelijke en culturele organisaties ondersteund (600.000 euro).
 • Op 16 oktober 2021 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de Fruit Tech Campus. Deze campus zet West Betuwe en de regio op de kaart als het fruitgebied van Nederland;
 • Er zijn klompenpaden en dorpsommetjes aangelegd in Herwijnen, Tuil, Haaften en Spijk. Men werkt nog aan klompenpaden in Rumpt, Neerijnen, Est/Opijnen, Varik/Heesselt en Ophemert;
 • We zijn gestart met het creëren van (algemene) toegang tot de Linge in elke kern, voor alle inwoners;
 • In 2022 worden ook een aantal nieuwe kanosteigers aan de Linge gerealiseerd;
 • We maakten 1.400.000 euro (extra) vrij voor de invulling van maatwerk projecten rond de Waaldijk(versterking);
 • We riepen een subsidieregeling voor cultuureducatie voor het basisonderwijs in het leven. Zo maken we cultuur- en muziekonderwijs bereikbaar voor jeugd en jongeren;
 • We hebben een jongerenraad opgericht, om jongeren te betrekken bij besluitvorming en uitvoering;
 • We hebben een jaarlijks jeugdlintje in het leven geroepen, voor jongeren vanwege zijn/haar betekenisvolle inzet binnen de lokale samenleving;
 • Samen met sportverenigingen is de ‘Kadernota Sport en Bewegen’ opgesteld. Daarin trokken we structureel 150.000 euro extra uit voor subsidie;
 • Daarnaast investeren we ook nog 300.000 euro voor het stimuleren van beweeg- en sportparticipatie en maatschappelijke beweeg- en sportprojecten in de openbare ruimte. Op deze manier werkt ook het sportbeleid mee aan de leefbaarheid in de kernen; 
 • West Betuwe is ‘JOGG-gemeente’ (Jongeren Op Gezond Gewicht). Een integrale aanpak waarin sport en bewegen, goede voorlichting en gezond eten onder de aandacht gebracht wordt bij kinderen tot en met 12 jaar en hun ouders;
 • Dorpshuizen en speeltuinen krijgen budget voor onderhoud en activiteiten;
 • Er zijn diverse (nieuw)bouwprojecten in het onderwijs gestart en/of afgerond. En er is een begin gemaakt met de verduurzaming van scholen;
 • Iedere gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen. In West Betuwe hanteren we 120 procent van de bijstandsnorm, en er zijn diverse aanvullende minima-regelingen;
 • West Betuwe is ‘koploper inclusieve gemeente’ van Nederland.1 van de 25 gemeenten die vooroplopen bij de invulling van het VN-Verdrag Handicap en daarmee de ontwikkeling van een inclusieve gemeente (iedereen doet mee in West Betuwe);
 • We versterkten de positie van het schoolmaatschappelijk werk;
 • We bekostigden extra uren peuteropvang voor kinderen met een taal- en ontwikkelachterstand via onze VVE-subsidie (voor- en vroegschoolse educatie);
 • We hebben extra investeringen gedaan om leer- en sociaal-emotionele achterstanden, als gevolg van de coronapandemie, aan te pakken;
 • In de afgelopen drie jaar hielp Team Sociaal jaarlijks gemiddeld zo’n 1.800 inwoners met ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 1.250 in de jeugdhulp, 120 in de schuldhulpverlening en zo’n 600 in het minimabeleid;
 • In alle kernen zijn gebiedsmakelaars en gebiedsbeheerders actief;
 • Alle 26 kernen een eigen kernagenda, met ruimte voor maatwerk. In de kernagenda’s staan activiteiten, uitdagingen en behoeften die inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren;
 • Dorpsbelangen zorgde in 2020 ervoor dat er 1.000.000 euro apart is gezet voor de eerste (grotere) projecten in de kernagenda’s van alle 26 kernen.
 • We hebben een jaarlijks leefbaarheidsbudget voor elke kern opgezet, voor (kleine) initiatieven die de leefbaarheid en/of sociale samenhang van een kern verbeteren. Deze leefbaarheidssubsidie maakte de afgelopen 3 jaar maar liefst 315 inwonerinitiatieven verspreid over alle 26 kernen mogelijk.

Veel van bovenstaande punten zetten we natuurlijk graag door. En er is nog meer bereikt en in gang gezet. Wij vragen u te kijken per thema hieronder (klik op de onderwerpen).

Programma en resultaten op thema

Dorpsbelangen nam de eerste 3 jaar West Betuwe de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich en wil dit ook graag de komende periode voortzetten. Wij blijven graag samenwerken met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, het verenigingsleven en andere partijen met een positieve, realistische en resultaatgerichte grondhouding.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​