Dienstverlening & Communicatie

Dienstverlening: dichtbij en op maat, maak het makkelijker. Communicatie moet (nog) beter en gerichter. Persoonlijk & dichtbij.
Goede communicatie tussen de gemeente en de inwoner is van essentieel belang voor prettig wonen in onze gemeente. De communicatie en informatievoorziening kan (altijd) verbeterd worden. Nog te vaak krijgen inwoners laat of geen reactie op vragen aan de gemeente en worden doelgroepen niet of onvoldoende bereikt. En als dat wel gebeurt, kan de ambtelijke taal een hindernis zijn. Dorpsbelangen wil een gemeente die helder communiceert en waar inwoners op kunnen vertrouwen. Een gemeente die doet wat ze zegt. Niet achteraf communiceren maar vooraf. Wij willen dat het voor inwoners duidelijk is welke stappen moeten worden doorlopen en hoe lang een procedure kan duren. Dorpsbelangen moedigt meer betrokkenheid bij het lokale beleid van inwoners en ondernemers aan. Vanaf het begin moet voor inwoners duidelijk zijn welke rol ze hebben in het besluitvormingsproces: informeren, adviseren of meebeslissen. Het moet voor inwoners of ondernemers ook makkelijker worden om ideeën in gezamenlijkheid op te pakken. Het uitgangspunt is: samen leven, samen doen!

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • We moeten gemakkelijk en goed bereikbaar en benaderbaar zijn en blijven.
 • Informatievoorziening moet (nog) beter en gerichter. Van raadszaal tot aan het gemeenteloket, wij houden het als gemeente duidelijk en kort zodat iedereen zijn eigen gemeentezaken en ook het grotere geheel kan begrijpen. Het draait tenslotte om u!
 • Iedereen communiceert en daarom is het belangrijk om de hele organisatie communicatiever te maken.
 • Steviger inzetten op het opbouwen van een lokale (communicatie)relatie met en binnen alle kernen (persoonlijk en dichtbij), we communiceren via de kanalen die de inwoners gebruiken.
 • De gemeentelijke organisatie stelt zich open, dienstbaar en flexibel op. De menselijke maat en het willen meedenken staat voorop; ‘meedenken in plaats van nee-denken’. We doen alleen beloften die we ook kunnen waarmaken. En, we communiceren vooral actief, tijdig en begrijpelijk wat we kunnen en gaan doen. Resultaten en/of voortgang koppelen we altijd terug. Gewoon meteen duidelijk zijn, en we brengen afspraak = afspraak in de praktijk.
 • Maak het makkelijker. Een aantal gemeentelijke procedures en werkprocessen van dienstverlening en communicatie moeten echt (nog) eenvoudiger en sneller gemaakt worden. We meten via inwonerspeilingen of dit gewaardeerd wordt en daar waar nodig direct (verdere) verbeteringen doorvoeren.
 • Ook het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van diensten en formulieren via het internet gaan structureel we meten en er meteen naar handelen als het beter kan.
 • Inwoners proactief informeren omtrent aanvragen en of meldingen die zij doen. Als inwoners een aanvraag of melding hebben gedaan, een brief hebben gestuurd en/of een klacht hebben ingediend, niet alleen (automatisch) bevestigen maar ook proactief informeren over de voortgang, wat we kunnen en gaan doen als gemeente,en/of wanneer het daadwerkelijk afgerond/gerealiseerd is, maar dan ook daadwerkelijk.
 • Vrije inloop afspraken moeten ook de komende jaren blijven, in het gemeentehuis en daar waar mogelijk in de kernen (dorpshuizen bijvoorbeeld). Mensen worden niet ‘koud’ doorverwezen naar dienstverlening die via het internet zijn geregeld, maar altijd met de ‘menselijke maat’ ter plekke geholpen hierbij.
 • Doorgaan met de Thuisbreng-service voor paspoorten en rijbewijs, ook al kost dat de gemeente geld.
 • Actief en tijdig, toegankelijk en herkenbare taal gericht naar de inwoners van onze kernen.
 • Het ‘dichtbij en op maat’ gevoel extra onder inwoners versterken door ook zichtbaar en benaderbaar in de kernen aanwezig te zijn. Ambtenaren en gemeentebestuur (college en gemeenteraad) zijn fysiek en regelmatig in de kernen aanwezig, ook met raadsvergaderingen en belangrijke dorpsactiviteiten.
 • We stellen mensen centraal en niet de regels. Onduidelijke en onredelijke regels stellen we niet alleen ter discussie, we zorgen ook voor een ‘beter’ alternatief of het schrappen ervan.
 • Het omgevingsloket voor (bouw)vergunningen moet binnen onze eigen gemeente georganiseerd zijn en blijven, met als doel; ‘dienstverlening dichtbij en op maat’ voor onze inwoners. De komende periode willen we onderzoeken of het terughalen van de handhavings- en toezichttaken bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) ook wenselijk en mogelijk is om binnen onze eigen gemeente(huis) te realiseren en organiseren. (zie ook het thema ‘Wonen & Openbare Ruimte‘)
 • Een ‘Leefbaarheid-Meedenk-Loket’ binnen de ambtelijke organisatie realiseren dat wordt bemand door mensen die actief meedenken om organisaties en vrijwilligers te begeleiden bij gemeentelijke processen (zoals vergunningen en subsidies), handelen vanuit mogelijkheden en/of inspireren en helpen met voorbeelden en formats. (zie ook het thema ‘Vrijwilligers & Verenigingsleven‘)
 • Eén loket voor hulpvragen over zorg, welzijn en ondersteuning, bekend als de Sociale Poort, verder verbeteren. (zie ook het thema ‘Zorg & Welzijn‘)
 • Realiseren van een ‘Ondernemersloket’ binnen de ambtelijke organisatie als hét centrale aanspreekpunt van de gemeente voor ondernemers. (zie ook het thema ‘Economie & Ondernemerschap‘)

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

 • Inwoners konden vanzelfsprekend terecht binnen het gemeentehuis voor persoonlijke hulp bij rijbewijzen, reisdocumenten en andere producten en diensten.
 • Onder het motto ‘dichtbij en op maat’ zijn er 6.500 documenten thuisbezorgd in de afgelopen drie jaar.
 • We hebben nu een eigen Omgevingsloket (bouwvergunningen) in het gemeentehuis waardoor de informatieverstrekking via de gemeente zelf geregeld is. Inwoners en bedrijven krijgen ook inzage in bouwdossiers en informatie over bodemgesteldheid. De dienstverlening verliep tot voor kort via de Omgevingsdienst Rivierenland. In een vroeg stadium kan met onze medewerkers al een gesprek plaatsvinden over een voorgenomen initiatief of een voorgenomen vergunningaanvraag. Op die manier brengen we ook dit stukje dienstverlening ‘dichtbij en op maat’. 
 • Er worden zo’n 40.000 (telefonische en digitale) vragen jaarlijks beantwoord 
 • In 2021 is de aanpak voorkoming escalatie ingevoerd voor zorgvragen. De urgentie van de vraag is bepalend voor de prioriteitstelling in de dienstverlening. 
 • Via de vernieuwde website kunnen we onze inwoners informeren en ‘dichtbij en op maat’ helpen met dienstverlening via het digitale kanaal. Zo is het digitaal loket uitgebreid met producten en diensten voor burgerzaken. Voor veel voorkomende producten als paspoorten, ID, rijbewijzen en verhuizen is er tevens een virtuele assistent op de website die 24/7 antwoord geeft op vragen en informatie geeft. 
 • Met kerngericht werken is een nieuwe vorm van dienstverlening ontwikkeld met de inzet van gebiedsmakelaars voor persoonlijk overleg met (dorps)organisaties binnen de 24 dorpen en 2 stadjes. Met de inwoners zijn kaders voor participatie afgestemd, zijn de eerste versies van kernagenda’s opgesteld en zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de kernagenda’s en leefbaarheidsinitatieven. 
 • Eigen initiatief wordt gestimuleerd en we zien dat inwoners bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld met de hondenpoepbestrijding en de zwerfafvalbrigades. 

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​