Wonen & Ruimtelijke ordening

Wij willen bereiken dat de kernen en het landelijk gebied in West Betuwe vitaal zijn. We moeten zorgen dat dit zo blijft door tijdig en actief op de woningbehoefte in te spelen en door ideeën en plannen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid te ondersteunen. In de geest van de Omgevingswet hebben we oog voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en denken we mee met mensen die ideeën en plannen op dit gebied hebben. Ontwikkelingen in het landelijk gebied verdienen een kans, met behoud en waar mogelijk versterking van natuur, landschap en recreatie.

Wat willen we doen en bereiken de komende periode

 • De tijd van ‘oogsten’ breekt aan: de komende jaren worden er veel woningbouwplannen gerealiseerd (tenminste 2600 woningen in planning tot 2030, waarvan veel grote plannen de komende jaren). In alle kernen gaat gebouwd worden!
 • Focus op de versnelling van betaalbare koop- en huurwoningen, op starters- en seniorenwoningen. Hier is de woningnood gewoonweg het allerhoogst nu. 
 • Extra woningbouw moet in alle kernen mogelijk zijn en blijven de komende jaren, daarbij ook ruimte voor omvorming van bestaande woningen. 
 • Bij nieuwbouwplannen de juiste mix realiseren, met een aandeel van 30% goedkope woningen en 40% in het middensegment.
 • De gemeente maakt prestatieafspraken met de woningcorporaties rondom betaalbare huurwoningen.
 • Eigen inwoners eerst de kans geven bij nieuwbouwprojecten en huurwoningen. Bij (betaalbare) woningen in nieuwbouwplannen en de toewijzing van (sociale) huurwoningen moeten woningzoekenden uit het eigen dorp voorrang krijgen. Hiernaar is veel vraag vanuit eigen inwoners (starters). Voorkomen moet worden dat zij noodgedwongen naar omliggende kernen/gemeenten moeten uitwijken. Door kernbinding maken inwoners eerder kans op een woning en kunnen ze in de buurt van familie en vrienden blijven wonen.
 • Het vereenvoudigen van bouwregels om zo (duurzaam) bouwen te versnellen en verduurzamen van bestaande woningen makkelijker maken. Zeker niet verschuilen achter regels en wetgeving. Durven door te doen! 
 • Startersleningen continueren en uitbreiden.
 • Bij nieuwbouwplannen blijven we niet vasthouden aan alleen inbreiding, ook uitbreiding moet mogelijk zijn. Het behoud van de karakteristieke dorps- en stads aangezichten, en het behouden van voldoende groen in de kern zelf, is daarbij een zwaarwegend afwegingskader. Daar bestaan al goede richtlijnen voor.
 • Daar waar gebouwd wordt voldoende ruimte maken voor ‘groenbeleving’ en spel
 • Goede balans tussen natuur en recreatie, tussen steen en groen.
 • Wij willen de identiteit en de cultuurhistorische waarden van elk dorp en stadje behouden en versterken, door hier actief aandacht aan te schenken bij nieuwbouwplannen en de inrichting van de omgeving.
 • Individuele woningbouwplannen mogen niet onnodig geremd worden door gebrek aan ambtelijke capaciteit en/of grotere plannen in de betreffende kern.
 • Vroegtijdige, transparante en open communicatie met alle betrokkenen en belanghebbenden, met duidelijke afspraken rondom agendering en verslaglegging. 
 • Het omgevingsloket voor (bouw)vergunningen moet binnen onze eigen gemeente georganiseerd zijn en blijven, met als doel; ‘dienstverlening dichtbij en op maat’ voor onze inwoners. De komende periode willen we onderzoeken of het terughalen van de handhavings- en toezichttaken bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) ook wenselijk en mogelijk is om binnen onze eigen gemeente(huis) te realiseren en organiseren.
 • De capaciteit en de kennis van de gemeente (ambtelijke organisatie) vergroten, onder andere voor het toepassen van de nieuwe Omgevingswet en het sneller verwerken van de bouwplannen. 
 • Wie een huis koop in West Betuwe, moet er zelf in gaan wonen. De woningnood is op dit moment te hoog in onze gemeente, zeker voor onze eigen inwoners uit de categorie jongeren en jonge gezinnen. Wij geven hen liever voorrang ten opzichte van investeerders, verhuurders of tweede-woning eigenaren (vakantiewoning).
 • Nieuwe dorpsgenoten kennis laten maken met hun dorp door introductie-avonden. 
 • Ruimte bieden voor alternatieve en flexibele woonoplossingen om het tekort aan woningen tegen te gaan. En tijdelijke woningbouw ook (snel) mogelijk maken. De gemeente moet de komende jaren (blijven) openstaan voor nieuwe, innovatieve ideeën en initiatieven van burgers. Denk aan particulier wooninitiatief voor het realiseren van levensloopbestendige woningen, kangoeroe-woningen, hofjes voor ouderen/jongeren, generatie-woningen, flexibele woningen en tiny houses voor jongeren, alleenstaanden en zelfbouwers. Door de constructie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) hebben toekomstige bewoners meer invloed op de ontwikkeling van hun eigen woning. Bewoners in hun kracht! Daarbij gaan we niet alleen uit van bestaande regels, maar zoeken we met een open vizier naar creatieve mogelijkheden. De woningnood is te hoog. Ons uitgangspunt? ‘Ja, mits…’ in plaats van ‘Nee, tenzij…’ en waar dat kan regels blijven versoepelen! Wij willen dat projecten en initiatieven in kernen op een makkelijke en snelle manier mogelijk wordt gemaakt in de kernen.
 • Oude bebouwing zonder woonbestemming een woonbestemming geven.
 • In sommige gevallen moet de gemeente zelf huizen bouwen, bijvoorbeeld op ‘rotte plekken’ locaties in de kernen (oude vervallen gebouwen, terreinen). Op deze manier kunnen we het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen enigszins zelf oplossen. Investeren in gebieden waar men kan bouwen en het gebied klaar maken kan wat ons betreft ook onderdeel zijn van een dergelijk initiatief. Wel in alle gevallen zeer strikte financiële kaders hanteren.
 • Geen ontsierende hoogbouw in het buitengebied. Ook binnen de bebouwde kom dient hiermee voorzichtig te worden omgegaan. Daarbij een maximale hoogte bepalen zodat bijvoorbeeld beeldbepalende dorpsgezichten en gebouwen (kerken, molens etc) niet (buiten proportioneel) aan zichtbaarheid verliezen.
 • De gemeente moet de milieuregels voor het bouwen van huizen zo soepel mogelijk hanteren. Snelle afwikkeling van procedures moet binnen de gestelde eisen mogelijk zijn. De regels zijn er om toegepast te worden in ‘de geest van de bedoeling’, niet om tot in elk detail en tot in den treuren letter voor letter nagelopen te worden. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn in duidelijke taal.
 • Wanneer woningcorporaties huurwoningen verkopen moet de gemeente goede (prestatie)afspraken hanteren. Bijvoorbeeld door in voorkomende gevallen te eisen dat inwoners van de betreffende kern, of uit andere kernen van de gemeente, in ieder geval voorkeur/voorrang hebben. En dat de woningen met een realistische prijs in de markt worden gezet.
 • Goede en veilige (kleinschalige) huisvesting voor arbeidsmigranten.
 • Huisvesting arbeidsmigranten bij voorkeur op terrein werkgevers. Niet te veel arbeidsmigranten op 1 plek huisvesten en geen grootschalig arbeidsmigrantenhotel. Zeker niet in onze kernen in of nabij een woonwijk. Dit heeft grote impact op de leefbaarheid. De gemeente moet een duidelijke regierol hebben bij het huisvesten van arbeidsmigranten. Anders kan men overal maar naar eigen inzicht arbeidsmigranten huisvesten. 
 • Taakstelling huisvesting statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) beperkt en verspreid binnen de gemeente uitvoeren, waarbij geen voorrang op bestaande wachtlijsten woningcorporaties
 • Geen asielzoekerscentrum (azc) in onze gemeente van welke omvang dan ook, een spoedige en zorgvuldige integratie is belangrijk.
 • Agrariërs in onze gemeente de ruimte geven om zoveel mogelijk te participeren in innovatieve projecten die leiden tot duurzame continuering van de agrarische sector.
 • Onderzoek naar het terughalen van de taken IBOR (beheer van de openbare ruimte). De gemeente heeft eigen vaste medewerkers in dienst die het overgrote deel van het onderhoud van de openbare ruimte op zich nemen. Een deel wordt echter ook uitbesteed. Zodra het contract met AVRI over groenonderhoud is afgelopen, dan bijvoorbeeld het werk opsplitsen en uitbesteden aan onze plaatselijke hoveniers.
 • Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, onze begraafplaatsen, de straatverlichting en al onze wegen moet gewoon goed zijn en blijven. Extra aandacht voor het onderhoud van bermen en het maaibeleid in de gemeente.
 • Groenvoorzieningen op hoger niveau brengen in de openbare ruimte, invloed/betrokkenheid van kern mogelijk maken (kernagenda’s). Waaronder het opknappen van het groen van toegangswegen en dorpspleinen.
 • Openbare ruimte frequenter maaien wanneer dat noodzakelijk is.
 • Intensieve onkruidbestrijding in kernen en belangrijke plaatsen
 • De eikenprocessierups en de berenklauw (plant) effectief blijven bestrijden in openbare ruimte.
 • Het onderhoudsniveau van onze begraafplaatsen blijft op orde.
 • Realiseren van natuurbegraafplaatsen binnen onze gemeente.
 • Uitbreiding van voorzieningen en extra recreatiemogelijkheden voor inwoners mogelijk maken
 • Dorpsbelangen blijft altijd oog houden voor het beheersen en verlagen van de lasten per inwoner. De gemiddelde totale woonlasten (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing etc) volgen wij kritisch en verlagen we zodra dit financieel kan. Waarbij we streven onder het gemiddelde te blijven van onze buurgemeenten.

Wat is er gedaan, bereikt en in gang gezet

We informeren u hieronder over wat er de afgelopen 3 jaar is gedaan op het gebied van wonen en de stand van zaken met betrekking tot woningbouw in onze gemeente, ook per kern. 

1. Woonbeleid 
Het afgelopen jaar zijn diverse beleidsstukken op het gebied van wonen vastgesteld en zijn hierin opgenomen uitvoeringsacties opgepakt. In december 2020 is de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld. In de loop van 2021 zijn het CPO-beleid, de woningbouwprogrammering en de beleidsregel pré-mantelzorg vastgesteld. De prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn opgesteld en worden binnenkort ondertekend. Deze stukken dragen bij aan het faciliteren van woningbouwinitiatieven en het realiseren van woningen. Met de woonvisie maken we een versnelling van woningbouw mogelijk. In het woningbouwprogramma 2021-2030 (KLIK HIER) staat dat er nu ongeveer 2.600 woningen staan gepland en worden uitgevoerd, verspreid over alle kernen en met ruimte voor extra woningen en schuiven.

2. Woningbouwprojecten in uitvoering 

Herwijnen, Nieuwe Steeg en Oost. 
Het afgelopen jaar zijn aan de Nieuwe Steeg 18 levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd door Kleurrijk Wonen (herstructureringsproject) en 24 woningen in Herwijnen Oost. 

Rumpt, Achtermonde/Kerkweg
Ontwikkeling Achtermonde/Kerkweg, realisatie 33 woningen. Locatie is afgelopen jaar bouwrijp gemaakt. De start bouw van de 33 woningen staat gepland voor 2022. 

Vuren, Centrum
Het afgelopen jaar zijn hier 30 woningen opgeleverd. 

Meteren, De Plantage
Verdere oplevering de Plantage en uitbreiding sociale huur. In 2021 zijn er 119 woningen opgeleverd. Met de oplevering van het Kindcentrum in deelgebied 1 is het 1e deelgebied voltooid. In 2022 start de verkoop van de laatste 52 woningen in deelgebied 2 (cluster 14-16-17) en start de bouw van 20 middeldure huurwoningen en 26 sociale huurwoningen (Kleurrijk Wonen). De realisatie van de Plantage is daarmee op de helft. Voor deelgebied 3 geldt een uitdagende opgave van randvoorwaarden, kaders en ambities. Binnen de mogelijkheden van de overeenkomst met de marktpartijen wordt de programmering bijgestuurd naar meer (sociale en midden) huurwoningen en woningen voor senioren. Daarnaast wordt een grote inspanning geleverd op het vlak van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit, zowel bij opstal als openbaar gebied. Hierbij hopen we gebruik te kunnen maken van subsidiemogelijkheden van de provincie via o.a. “Betaalbaar Wonen” en “Groen Icoon” (subsidieaanvragen zijn inmiddels ingediend). De eerste helft van 2022 gaat het ontwerp bestemmingsplan De Woongaard (deelgebied 3 en 4) in procedure voor de realisatie van 660 woningen. Bij een spoedige voortgang van de procedures kan eind 2022/begin 2023 gestart worden met de verkoop van de eerste woningen. 

3. Woningbouwprojecten in voorbereiding 

Beesd-noord
De ontwikkeling van Beesd-noord is al geruime tijd in voorbereiding, circa 100 woningen. Aan het eind van de economische crisis (2008-2014) is een visie opgesteld en zijn diverse onderzoeken, zoals archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de gronden direct ten noorden van de Schuttersweg het meest geschikt zijn voor woningbouw. Naast de gemeente hebben diverse ontwikkelende partijen in dit gebied positie gekozen. In de periode tot september 2021 was een gesprek tussen de betreffende ontwikkelaars moeilijk vanwege een onderling geschil. Er is in 2021 vooral gesproken over de concrete opgave in aantal woningen (ruim 100) en de mogelijke fasering om echt van start te kunnen gaan. In het kader van een versnelling van de woningbouw hebben wij onlangs opdracht gegeven aan een stedenbouwkundig bureau om de eerder opgestelde visie te actualiseren en met een vlekkenplan beeld te geven op een fasering van de ontwikkeling. 

Beesd, Huizenkamplaan
Ontwikkeling Huizenkamplaan, circa 20-30 woningen. Een ontwikkelende partij, de gemeente en Beesd voor Elkaar zijn samen in gesprek over mogelijke woningbouw op de grond ten noorden van de Huizenkamplaan en ten zuiden van de begraafplaats. In de verkenning van mogelijkheden en haalbaarheid zijn verschillende varianten besproken. In deze samenwerking vloeien verkenning-initiatief-ontwerp in elkaar over. Naar verwachting kunnen betrokken partijen begin volgend jaar tot een akkoord komen, waarna dit plan als initiatief aan het college zal worden voorgelegd. 

Beesd, Jeugdlaan
Herontwikkeling scholen, circa 20 woningen. De twee basisscholen in Beesd hebben de ambitie om samen onder één dak samen te werken in één Brede school. De gemeente heeft deze ambitie omarmd. De locatie van de St. Antoniusschool komt daarbij vrij voor herontwikkeling. Voor de samenhang tussen de ontwikkelingen en de directe omgeving wordt nu een gebiedsvisie opgesteld. 

Deil 
In april 2021 is een verzoek ingediend voor de bouw van een fors aantal woningen voor de locatie Beemdstraat – Mr. W.M. Kolffstraat in Deil. Het toen in voorbereiding zijnde woningbouwprogramma bood geen ruimte voor een dergelijk omvangrijk plan. Dit is de reden dat dit plan geen onderdeel is van het in september door de gemeenteraad vastgestelde woningbouwprogramma. In het kader van de gewenste versnelling van de woningbouw heeft het college in oktober 2021 besloten medewerking te verlenen aan een nieuwe ontwikkeling van woningbouw in Deil. Het college onderzoekt de ruimtelijke mogelijkheden hiertoe, en het ingediende initiatief wordt daarbij betrokken. Dorpsbelangen wil dat er snel duidelijkheid komt en dat Deil in ieder geval de gewenste en noodzakelijke nieuwbouw krijgt.

Tuil, De Klingelenberg 
De wijk Klingelenberg nadert haar afronding. In Klingelenberg, fase 3 worden 30 woningen meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. Eind 2022 start de bouw van woningen voor onder andere starters. In de toekomst is er nog een mogelijkheid om fase 4, Klingelenberg-Noord op te pakken. 

Geldermalsen, Lingedonk 
In de nieuwe wijk Lingedonk zijn inmiddels circa 100 eengezinswoningen gebouwd in zowel de koop- als de huursector. Daarnaast zal er komend jaar gebouwd gaan worden aan 56 sociale huurappartementen voor Kleurrijk wonen, 28 zorgappartementen voor verstandelijke gehandicapten voor Siloah Gehandicaptenzorg en 48 zorgeenheden voor dementerenden in een woonzorghuis. 

Heesselt, nabij Waalbandijk 
In het kader van het dijkverbeteringsproject herontwikkelt aannemingsbedrijf en ontwikkelaar Heijmans langs de Waalbandijk te Heesselt 12 woningen. De ruimtelijke procedure is afgerond. De start van de bouw van de woningen staat voor de tweede helft van 2022 gepland. 

Haaften-centrum 
In het centrum van Haaften zijn de locaties Schoolstraat, Honekeskamp-Nelekeskamp en Dorpshuisstraat geschikt voor de ontwikkeling van woningbouw. De woningtypologieën sluiten aan bij de woningbehoefte die is opgenomen in de Woonvisie. Op dit moment wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt voor deze locaties. Medio december wordt een digitale informatieavond gehouden voor omwonenden. Begin 2022 zal het bestemmingsplan worden opgesteld. 

Haaften-noord
In 2019 is een verzoek ingediend (en in 2020 in aangepaste vorm) voor nieuwbouw aan de noordoostelijke rand van Haaften. In november 2020 is dit verzoek afgewezen op basis van het ‘afwegingskader voor nieuwbouwplannen’. Het verzoek is op de andere aspecten niet verder inhoudelijk beoordeeld. In de zomer van 2021 is er uit het maatschappelijke en politieke veld weer aandacht gevraagd voor dit initiatief. In het kader van de gewenste versnelling van de woningbouw hebben wij in oktober jl. besloten medewerking te verlenen aan een nieuwe ontwikkeling van woningbouw in Haaften. Wij onderzoeken de ruimtelijke mogelijkheden hiertoe en het ingediende initiatief maakt hier onderdeel van uit. 

Herwijnen, Herwijnen-Oost 
De gemeente heeft nog een grondpositie in Herwijnen-oost. Wij werken aan een ontwikkelstrategie voor de selectie van een marktpartij die binnen gemeentelijke kaders hier een woningbouwproject kan realiseren. Het bestemmingsplan biedt nog ruimte voor max. 26 woningen. Naar verwachting zal in 2022 de selectie van de marktpartij plaatsvinden. 

Ophemert, Slingerbos 
De komende jaren wordt in het gebied tussen de Molenstraat en de Waalbandijk een nieuwe woonbuurt ontwikkeld: Slingerbos. Er komen 65 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen die aansluiten op de bestaande bebouwing van Ophemert. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste plantekeningen en de planologische procedures. Als de procedures zijn afgerond, wordt de grond verkocht aan partijen die de woningbouwontwikkeling gaan uitvoeren. De corporatie De Kernen ontwikkelt hiervan een deel. De beoogde start bouw is 2023/2024. 

Varik, Molenblok 
Aan de noordzijde van Varik ligt de nieuwe woonbuurt Molenblok. De wijk wordt uitgebreid in het gebied tussen de Kerkstraat, Waalbanddijk en molen ‘De Bol’. Daar komen 56 woningen. Van deze woningen zijn er al 31 gebouwd. Deze liggen aan de Buitenhof. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste plantekeningen en de planologische procedures. Als de procedures zijn afgerond, wordt de grond verkocht aan partijen die de woningbouwontwikkeling gaan uitvoeren. De beoogde start bouw is 2024. 

Geldermalsen, Lingewaarden 
De ontwikkeling Lingewaarden is een herstructurering van een verouderd bedrijventerrein en bestaat uit twee fases, waarvan fase 1 in ontwikkeling is. De totale gebiedsontwikkeling bestaat uit circa 166 woningen in verschillende categorieën, waarvan circa 96 eengezinswoningen en circa 70 appartementen. In fase 1 kunnen nog 54 woningen worden gebouwd. Het vergunningentraject hiervoor is reeds afgerond. Het is aan de ontwikkelaar wanneer hij deze woningen gaat realiseren. De verwachting is te starten met bouwen in 2022. Vervolgens kan de planologische procedure worden opgestart voor fase 2, die bestaat uit circa 70 woningen. 

Spijk 
De voormalige gemeente Lingewaal startte met het ontwikkelen van het gebied achter het dorpshuis in Spijk. Voor dit gebied is een plan gemaakt om 9 woningen en een Brede school te realiseren. Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan gewijzigd. Door omwonenden van het plangebied is tegen het bestemmingsplan beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). Uiteindelijk is na een tussenuitspraak op 8 april 2020, met extra motivatie op het onderdeel geluid, op 1 september 2021 een definitieve uitspraak door de Raad van State gedaan. De conclusie is dat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld en de ontwikkeling van de Brede school en de woningen verder kan. 

Tuil, Mellsinghdreef
Hier wordt een voormalig kassencomplex in Tuil gesaneerd. Dit is een langlopend project vanuit de voormalig gemeente Neerijnen. Om allerlei redenen (woningbouwdifferentiatie en de inrichting openbare ruimte) heeft het plan vertraging opgelopen. Het streven is nu om in de eerste helft van 2022 een bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen voor ca. 20 woningen. 

Waardenburg, Steenweg 2e fase (achter supermarkt)
Een aantal jaren geleden is aan de Steenweg te Waardenburg een supermarkt gerealiseerd (fase 1). Momenteel worden de plannen voorbereid voor de bouw van ca. 52 woningen achter de supermarkt (fase 2), waaronder 12 huurwoningen en 21 betaalbare rijwoningen. Vanwege de ligging van het plangebied langs het spoor en de A2 en de aanwezigheid van buisleidingen in en langs het plangebied, heeft het plan een langere voorbereidingstijd nodig gehad. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, waarna vaststelling door de raad zo spoedig mogelijk volgt. De start bouw is gepland 2023/2024. 

4. Particuliere woningbouwinitiatieven 

In november 2020 hebben wij in een eerste ronde principemedewerking toegezegd aan diverse particuliere woningbouwinitiatieven. Na een verdere planuitwerking dit jaar zijn de eerste van deze plannen inmiddels gereed voor het starten van een formele planologische procedure, bijvoorbeeld een inbreidingsplan aan de Geldersestraat in Geldermalsen (4 woningen).
Een aantal lopende initiatieven kent, onder meer als gevolg van ingestelde beroepsprocedures, een langere voorbereidingstijd. Voor particuliere initiatieven in de Achterstraat in Beesd (4 woningen) en het CPO-project aan de Slotstraat in Opijnen voor 5 woningen hebben wij onlangs besluiten genomen tot het opnieuw starten van planologische procedures. Afhankelijk van de indiening van bezwaren zou op deze locaties binnen afzienbare tijd gestart kunnen worden met de bouw van woningen. Afgelopen oktober hebben wij in een tweede ronde principemedewerking toegezegd aan circa 20 particuliere woningbouwinitiatieven voor circa 100 woningen. Aan ieder plan is een gemeentelijk contactpersoon gekoppeld, die met de initiatiefnemer afstemt over verdere uitwerking en aanpassing van het plan. Bij deze nieuwe particuliere initiatieven zitten ook enkele grote projecten met substantiële woningbouwaantallen. Bijvoorbeeld herontwikkeling “terrein voormalig aannemingsbedrijf Blom” in Est (ca. 17 woningen) en herontwikkeling Dreef 22 en 24 te Haaften (ca. 30 woningen).
In het voorjaar van 2022 (en vervolgens halfjaarlijks) zal een volgende ronde plaatsvinden waarmee de in de voorafgaande maanden ingediende particuliere woningbouwinitiatieven worden beoordeeld. 

5. Herontwikkeling gemeentelijk vastgoed 

Het afgelopen jaar is geïnventariseerd welk eigendom van de gemeente (gronden en/of opstallen) in aanmerking komen voor herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij kijken wij nadrukkelijk naar de mogelijkheden voor sociale woningbouw of CPO. Op korte termijn start de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Asperen. Ook de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie in Asperen is in voorbereiding, waarbij de mogelijkheid voor realisatie van een CPO worden onderzocht. 

6. Flexwoningen/tiny houses

Het faciliteren van tijdelijke flexibele woonvormen is een beleidsprioriteit uit de Woonvisie. In 2021 is, als onderdeel van de prestatieafspraken, overleg gevoerd met De Kernen en Kleurrijk Wonen over het realiseren van flexwoningen (sociale huur) op twee concrete locaties. Dit overleg betreft een verkenning van de (on)mogelijkheden op die locaties en de voorwaarden voor de corporaties. Beide woningcorporaties zijn positief over de mogelijkheden. Op korte termijn worden vervolgstappen gezet. Eén van die stappen is het informeren van inwoners en aanwonenden van de kernen en locaties die het betreffen. De ervaringen die vanuit deze eerste projecten opgedaan worden leveren input voor de ruimtelijke voorwaarden die in het Omgevingsplan gesteld gaan worden aan het plaatsen van flexwoningen en zijn een basis voor het meewerken aan volgende projecten in 2022 en verder. 

7. CPO 

Naast de woonvisie maakten we apart beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), pré-mantelzorgwoningen en huisvesting arbeidsmigranten (raadsvergadering 25-05-2020). Meerdere initiatiefnemers hebben belangstelling getoond voor realisatie van CPO-projecten. En er zijn inmiddels CPO-projecten in proces in Buurmalsen en Opijnen. We onderzoeken initiatieven in Heukelum, Asperen, Spijk en Tricht.
In Buurmalsen is het schoolgebouw na de fusie met de school in Tricht leeg komen te staan. Dit complex biedt mogelijkheden voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor is een partij geselecteerd, maar door capaciteitsproblemen is dit proces enige tijd stilgevallen. Sinds oktober zijn de gesprekken tussen gemeente en initiatiefnemer weer gaande. De geselecteerde partij wil niet alleen de locatie, maar vooral het schoolgebouw herontwikkelen tot woningen. De eerste stap betreft nu een nadere analyse van de technische mogelijkheden van het schoolgebouw. Ook voor de voormalige schoollocaties in Asperen en Tricht is interesse getoond voor realisatie van een CPO. Met de initiatiefnemers zijn wij in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. 

Het bouwen in onze gemeente doen we ook samen met onze woningcorporaties. We hebben met elkaar dan ook prestatieafspraken gemaakt. In de prestatieafspraken staat welke bijdrage de woningcorporaties leveren aan het realiseren van de Woonvisie “Wonen naar behoefte”. En wat corporaties en gemeente daarbij van elkaar mogen verwachten. Bij de uitwerking van de prestatieafspraken zijn de huurdersbelangenorganisaties nauw betrokken geweest. 

Er zijn echter ook planologische ontwikkelingen waar we direct actie op moeten ondernemen. De mogelijke ontwikkeling van een militair radarstation is hier een voorbeeld van. Samen met de inwoners hebben we als gemeente veel inspanningen verricht om dit plan te stoppen. Dit omdat het vanuit gezondheidsoogpunt niet te realiseren is in Herwijnen. 

Ons programma op hoofdlijnen

We benoemen concreet enkele resultaten waar we trots op zijn. En we kijken vooruit, naar wat we de komende jaren willen realiseren en bereiken. Samen brengen we leefbaarheid in de praktijk.

Kernenbeleid & Leefbaarheid

Vrijwilligers & Verenigingsleven

Wonen & Openbare ruimte

Zorg & Welzijn

Voorzieningen

Sport, Cultuur & Recreatie

Economie & Ondernemerschap

Verkeer & Vervoer

Natuur, Landschap & Milieu

Veiligheid & Openbare Orde

Dienstverlening & Communicatie

Bestuur, Organisatie & Financiën​