19-01-2021

In 2019 is de gemeente West Betuwe gestart met Kerngericht Werken. Hierbij werkt de gemeente samen met inwoners aan de toekomst van de 26 dorpen en stadjes (kernen). Kernagenda’s, leefbaarheidsbudget voor inwonersinitiatieven en gebiedsmakelaars als verbindende schakel zijn hierbij noodzakelijk. Met als doel: de kracht uit de samenleving benutten. En samen vorm en inhoud geven aan leefbaarheid en prettig wonen in een fijne omgeving. Ook in 2020 zijn hierin samen met inwoners mooie stappen gezet.

Wethouder Rutger van Stappershoef is trots op de betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van de vele vrijwilligers en medewerkers in het afgelopen jaar: “Het coronajaar 2020 bracht met alle beperkende maatregelen een grote uitdaging om samen verdere uitwerking te geven aan Kerngericht Werken. Toch is het gelukt om met elkaar verder te werken. Het leefbaarheidsbudget werd met 93 initiatieven, ondanks en dankzij de crisis, goed benut. En we hebben met 13 kernagenda’s een start gemaakt.”

13 concept kernagenda’s
Samen met inwoners maakt de gemeente voor elke kern een agenda voor de toekomst. Daarin worden afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de gemeente vastgelegd. Op de kernagenda’s staan onderwerpen die de inwoners belangrijk vinden, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. Nadat eind 2019 is gestart met de kernagenda in Heukelum, is dit proces in 2020 gestart in nog eens 12 kernen. Namelijk in Est, Vuren, Enspijk, Meteren, Beesd, Asperen, Tricht, Neerijnen, Herwijnen, Deil, Gellicum en Geldermalsen. Iedere kern volgt een eigen tempo. Door corona heeft het proces vanzelfsprekend vertraging opgelopen. Maar de ambitie is nog steeds dat eind 2021 alle 26 dorpen en stadjes een eerste (concept) kernagenda hebben.

Wethouder Van Stappershoef: “In de eerste maanden van 2021 staan al verschillende online gesprekken met kernen gepland over de ontwikkeling van de kernagenda’s. We zien steeds vaker dat inwoners kiezen voor enkele punten, projecten of activiteiten, waarop ze hun aandacht willen richten. In verschillende dorpen is de samenwerking tussen de verenigingen een belangrijk onderwerp. De oprichting van een dorpsorganisatie (dorpsnetwerk) is belangrijk in een paar andere kernen. Verkeersveiligheid, de doorontwikkeling van het dorpshuis en woningbouw in de kern zijn ook veelgenoemde thema’s. Om in de toekomst maatwerk te bieden in de kernen, wordt het nut van de kernagenda’s steeds groter. In september 2020 is hiervoor vanuit de gemeente ook nog extra perspectief geboden, door 1.000.000 euro te reserveren voor de uitvoering van de kernagenda’s. Dit jaar gaan we hier met elkaar richting aan geven.”

93 inwonersinitiatieven
Ook geeft de gemeente elk jaar leefbaarheidsbudget aan initiatieven van inwoners die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen. Door de coronacrisis zijn in 2020 veel nieuwe en bestaande activiteiten helaas niet doorgegaan. Maar desondanks zijn er toch nog veel initiatieven ontplooid. Wethouder Van Stappershoef licht toe: “Vanuit 22 kernen hebben we in totaal 93 aanvragen goedgekeurd (107 in 2019). Afgerond is 112.000 euro bijgedragen aan deze inwonersinitiatieven (146.000 euro in 2019).”

“De initiatieven uit 2020 zijn ‘veelkleurig’”, vertelt wethouder Van Stappershoef. “Zoals de aanschaf van AED-apparatuur, picknicktafels en geluids- en video apparatuur. Oprichting van dorpsverenigingen en –stichtingen. Activiteiten binnen de gestelde coronamaatregelen, zoals buitenbioscopen en sport- en spelactiviteiten. Aanschaf van gereedschap om het groen in en rond de kern bij te houden. Het planten van extra bomen, ophangen van bloembakken in de straten en de aanschaf van mezen- en bijenkasten. Aanleg van jeu-de-boulesbanen, tafeltennistafels. Maar ook veel corona gerelateerde initiatieven gericht op omzien naar elkaar en ‘hart-onder-de-riem acties’ voor ouderen en kwetsbaren.” Van Stappershoef vervolgt: “En zo zijn er nog veel meer initiatieven te noemen. Een groot compliment aan alle inwoners die ook in coronatijd samen verder bouwen aan de toekomstige leefbaarheid van hun kern en de gemeente West Betuwe.”

Leefbaarheidsbudget 2021
De gemeenteraad heeft eind 2020 besloten om vanaf 2021 een deel van het leefbaarheidsbudget in te zetten voor het geharmoniseerde speelruimtebeleid. En vanaf 2022 voor het beleid dorpshuizen en multifunctionele centra. Met als doel om de kwaliteit van de speelplekken en het aanbod van de sociaal culturele activiteiten in de dorpshuizen te waarborgen. Ook dit draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen. In 2021 blijft in totaal 195.000 euro beschikbaar voor initiatieven van inwoners.

Jaarlijkse evaluatie
Op 9 december 2020 is het Kerngericht Werken online geëvalueerd met vrijwilligers uit de kernen. Dit leverde de volgende input op voor de jaarlijkse evaluatie. Op de vraag of het een goed idee is om kernagenda’s te maken zegt 92% ja. 78% heeft ideeën over wat op de agenda moet staan. Corona heeft invloed gehad op het Kerngericht Werken, vindt 62%. Het (gesloten) dorpshuis speelde daarbij een belangrijke rol. Vier van de vijf personen geven aan dat ze in hun kern gebruik hebben gemaakt van het leefbaarheidsbudget. Ruim de helft geeft aan dat er meer samenhang en samenwerking in de kern is ontstaan. 80% is tevreden over de samenwerking met de gebiedsmakelaar. En 64% vindt dat de gemeente luistert naar de betrokkenen en iets doet met hun inbreng. Hier is dus nog ruimte voor verbetering. De gemeente moet echter doorgaan op de ingeslagen weg zegt 72%.

Kijk voor meer informatie over de kernagenda’s, het leefbaarheidsbudget, inwonersinitiatieven en de gebiedsmakelaars op www.westbetuwe.nl/kerngerichtwerken