27-01-2021

Begin januari stelde het college van burgemeester en wethouders de nieuwe subsidieregels voor West Betuwe vast. Deze gaan in op 1 januari 2022. De aanvragen hiervoor starten 1 maart 2021. Subsidieaanvragen beoordeelt de gemeente vanaf dat moment op dezelfde manier voor alle kernen en organisaties in West Betuwe. Sinds de start van de nieuwe gemeente golden tot nu toe nog de subsidieregels van de voormalige fusiegemeenten.

Wethouder Rutger van Stappershoef is blij met deze stap van drie verschillende beleidsstukken naar één nieuw beleid:

“Dit zorgt voor eenduidigheid en een eerlijke verdeling. En het draagt bij aan de maatschappelijke opgaven en doelstellingen van de gemeente. West Betuwe zet in op leefbaarheid en sociale kracht. Ons verenigingsleven, de vele vrijwilligers en professionele organisaties spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat mensen samenkomen. Door hen bruist het in West Betuwe en zien we om naar elkaar. Nu, en zeker ook na de coronacrisis. Zij behouden en versterken de leefbaarheid, de sociale basis en de eigen kracht in de kernen. Zoals ook in het Bidbook naar voren is gekomen.”

Structurele en eenmalige subsidies

Met structurele subsidies biedt de gemeente steun. Bijvoorbeeld aan dorpshuizen en -organisaties, speeltuinen, sport- en muziekverenigingen, ouderen- en jongerenorganisaties en cultuurinstellingen. Maar ook aan vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, zoals de Buurtbus, Schuldhulpmaatje, de Voedselbank, Kleding- en Speelgoedbanken en EHBO-verenigingen. Daarnaast zijn er incidentele subsidies voor eenmalige leefbaarheidsinitiatieven en sociaal maatschappelijke activiteiten.

Subsidie aanvragen

Van 1 maart 2021 tot en met 1 juni 2021 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor 2022. Het gaat dan om structurele subsidies die ieder jaar terugkomen. De gemeente zet zich in voor simpelere aanvraagregels, vertelt Van Stappershoef. “We willen de administratie voor de subsidieaanvragers en voor de gemeente zo makkelijk mogelijk houden.” Nieuw is een meerjarensubsidie die het mogelijk maakt om structurele subsidie voor maximaal vier jaar aan te vragen. Hierdoor hoeft een aanvrager niet ieder jaar opnieuw een aanvraag te doen. De gemeente stuurt de inwoners die nu structurele subsidie ontvangen hierover een brief.

Aanvragers van eenmalige subsidies doen dat vanaf 1 januari 2022 uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de activiteit. Hiervoor geldt een subsidieplafond. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Sportverenigingen later dit jaar

Het subsidiebeleid staat niet op zichzelf. Het ondersteunt de beleidsnota’s ‘Bouwen aan Sociale Kracht’, ‘Cultuur en Kunst’, ‘Dorpshuizen en Multifunctionele centra’, ‘Speelruimten’ en het ‘Kerngericht Werken’. Deze nota’s kwamen tot stand in samenspraak met de raad, verenigingen en betrokken organisaties. Het sportbeleid is op dit moment nog in ontwikkeling. Daarom ziet het aanvragen van subsidies voor 2022 door sportverenigingen er dit jaar nog anders uit. Zij vragen later dan gebruikelijk hun subsidie aan. Hierover krijgen zij binnenkort meer informatie.

Maatwerk

De nieuwe subsidieregels hebben voor sommige aanvragers gevolgen. Bijvoorbeeld omdat het te ontvangen bedrag anders is dan eerdere jaren. Of omdat bepaalde activiteiten niet meer óf juist wel in aanmerking komen voor subsidie. Met aanvragers die vanaf nu substantieel minder subsidie ontvangen, kijkt de gemeente naar een maatwerkoplossing. Bijvoorbeeld met een overgangsregeling.

Subsidie aanvragen? Kijk op: www.westbetuwe.nl/subsidies.

Bron: Weekblad West Betuwe